Høring - NOU 2005: 6 Samspill og tillit - Om staten og lokaldemokratiet

Lokaldemokratikommisjonens første utredning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1594-2 DV

02.05.2005

Høring – Lokaldemokratikommisjonens første utredning – NOU 2005:6 Samspill og tillit – Om staten og lokaldemokratiet

Lokaldemokratikommisjonen ble oppnevnt og gitt mandat ved Kronprinsregentens resolusjon av 12. mars 2004. Kommisjonen avleverte sin første delutredning NOU 2005:6 Samspill og tillit – Om staten og lokaldemokratiet 18. april 2005.

Utredningen omhandler forholdet mellom staten og kommunene. Sentrale tema i utredningen er:

 • Verdier knyttet til det kommunale selvstyret,
 • kommunenes handlingsrom og hva statlige rammebetingelser betyr for lokaldemokratiet,
 • statlig styring og virkemiddelbruk overfor kommunene og fylkeskommunene,
 • dialogen mellom staten og kommunene, deriblant spørsmål om
  • utvikling av konsultasjonsordningen eller utforming av en avtaleordning mellom staten og kommunene,
  • fylkesmannens rolle i forholdet mellom staten og kommunene,
 • effekter av samordningsformer i staten når det gjelder statens forhold til kommunene,
 • grunnlovsfesting av det kommunale selvstyret,
 • spørsmålet om friere kommunal beskatningsrett,
 • internasjonale avtalers virkninger på lokaldemokratiet.

Den andre delutredningen som kommisjonen skal avlevere 1. april 2006, vil omhandle hvordan lokaldemokratiet fungerer og kan fungere i kommunene og fylkeskommunene.

Kommisjonens første utredning sendes herved ut på høring.

Vi ber om at høringsinstansene som står på listen over høringsinstanser videreformidler dette brevet til underliggende instanser eller andre organer/organisasjoner som ikke står på listen, men som vil kunne ha synspunkter på forhold som behandles i utredningen.

Utredningen kan lastes ned over Internett.

Ytterligere eksemplarer av den trykte utgaven kan bestilles. Bestillinger som gjøres av statlige forvaltningsorganer skjer til Statens forvaltningstjeneste ved Informasjonsforvaltningsavdelingen på www.publikasjoner.dep.no eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Bestillinger som skjer fra andre enn sentralforvaltningen skjer til Akademika. Bestilling fra Akademika kan gjøres på tlf. 22 47 89 10, e‑post: offpubl@akademika.no, eller ved å gå inn på www.akademika.no.

Fristen for å avgi høringsuttalelse settes til 1. november 2005.

Med hilsen

Eivind Dale (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christine Hjortland
avdelingsdirektør

Aetat Arbeidsdirektoratet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barneombudet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elevorganisasjonen
FAFO
Fagforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskeridirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Foreldreutvalget for grunnskolen
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommuner
Fylkeslandbruksstyrene
Fylkesmenn
Fylkesvegsjefer
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Juristforeningen
Kirkerådet
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunalbanken
Kommunenes sentralforbund
Kommuner
Kompetansesenteret for likestilling
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Kulturminnevernets fellesorganisasjon
Kystdirektoratet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Mental helse Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges blindeforbund
Norges bondelag
Norges døveforbund
Norges fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges skogeierforbund
Norsk bedriftsforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk journalistlag
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk pasientforening
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rådmannsforum
NORVAR – Norsk VA-verk forening
NTNU
Næringslivets hovedorganisasjon
Offentlige familivernkontorers organisasjon
Politidirektoratet
Private barnehagers landsforbund
Registrerte politiske partier
Riksantikvaren
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rokkansenteret
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sametinget
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statistisk sentralbyrå
Statskonsult
Toll- og avgiftsdirektoratet
Universitetet i Bergen + v/samfunnsvitenskaplig fakultet og juridisk fakultet
Universitetet i Oslo + v/samfunnsvitenskaplig fakultet og juridisk fakultet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø + v/samfunnsvitenskaplig fakultet og juridisk fakultet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund