Høring — NOU 2005:2 Uttaksutvalget — skattelegging av personlig næringsdrivende ved utdeling

Resultat: Kapittel 1, 2 og 3 i Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: