Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sender med dette Sysselsettingsutvalgets rapporter, NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2021

Vår ref.: 21/514

Sysselsettingsutvalgets arbeid har vært delt opp i to faser.

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. januar 2018 for å analysere utviklingen i sysselsetting og mottak av inntektssikring og foreslå tiltak for at flere kommer i arbeid. Ekspertgruppen la fram sine forslag 28. mars 2019 i NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting.

Ved kongelig resolusjon 5. april 2019 ble fageksperter som deltok i fase én, og ledere fra de åtte hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet, oppnevnt for fase to av utvalgets arbeid. Med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen, la Sysselsettingsutvalget 11. februar 2021 fram NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting.

Utvalgets rapporter er tilgjengelige på vår nettside:

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets drøftinger og forslag og sender derfor begge rapportene på høring. Departementet vil parallelt med høringen også starte arbeidet med å forberede oppfølging av enkelte av utvalgets forslag, herunder vurdere behovet for å sette i gang ytterligere utredninger.

Det gjøres oppmerksom på at forslag kan være forskjellig utformet i de to utredningene selv om de tematisk er delvis overlappende. Forslag knyttet til prøvetid eller sykepengeordningen er for eksempel annerledes utformet i NOU 2021: 2 enn i NOU 2019: 7. På flere andre områder har utvalget i fase to gått videre og supplert eller nyansert forslag fra fase én, for eksempel når det gjelder kompetanse og kvalifisering, arbeidsorientert uføretrygd eller tiltak for å øke sysselsettingen blant unge eller seniorer/eldre. For enkelte skisser/forslag i fase to foreslås det at det arbeides videre med ytterligere utredning og presisering i samråd med partene i arbeidslivet, jf. utvalgets omtale av sykepengeordningen og arbeidsorientert uføretrygd. Det er noen temaer som kun er drøftet i NOU 2019: 7, som for eksempel avkorting av dagpenger, overgangsstønad til enslig mor eller far og særaldersgrenser. Forslag om å justere minsteytelser for unge mottakere av arbeidsavklaringspenger i Prop. 10 L (2019–2020) bygger på forslag som ble drøftet i NOU 2019: 7. Det er også noen temaer som har fått en mer framtredende plass i NOU 2021: 2, som for eksempel arbeidsmiljø og forebygging, tilrettelegging og hjelpemidler.

Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilken NOU, hvilket kapittel og hvilket forslag i NOU-en høringsuttalelsene gjelder.

Frist for høringssvar: torsdag 17. juni 2021.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse.  Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" nedenfor. Alle innspill er offentlige etter offentligloven og blir publisert vår nettside.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ingvild Wold Strømsheim
avdelingsdirektør

Akademikerne

Arbeid og inkludering

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Arbeidssøkerforbundet (AFO)

AVYO

Barne- og familiedepartementet

Den norske legeforening

Direktoratet for arbeidstilsynet

Elevorganisasjonen (EO)

Fellesforbundet

Fellesorgansasjonen (FO)

Finans Norge

Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet

Forskningsinstituttet IRIS

Forskningsstiftelsen Fafo

Frelsesarmeen

Frischsenteret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Handelshøyskolen BI

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

HR Norge

Husbanken

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen i Volda

IKT-Norge

Institutt for samfunnsforskning

Kirkens bymisjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon KS

Kommunene

Kreftforeningen

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mental Helse Ungdom

NITO

Nord universitet

Nordlandsforskning

Norges Bank

Norges Blindeforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norsk institutt for by- og regionsforskning

Norges miljø- og biovitenskapelige universtitet – NBMU

Norsk tjenestemannslag (NTL)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU

Norsk yrkeshygienisk forening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD, Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Oslo Met

Parat

RIO, Rusavhengiges interesseorganisasjon

Rådet for psykisk helse

SAFO, samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes organisasjoner

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge

Sametinget

Samfunnsbedriftene

Samfunns- og næringslivsforskning

Senter for seniorpolitikk

SINTEF Teknologi og samfunn

SMB Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens helsetilsyn

Statens pensjonskasse (SPK)

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Stiftelsen Rogalandsforskning

Unges Landsorganisasjon

Unge funksjonshemmede

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitets- og høyskolerådet

Velferdsalliansen

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS