Høring- NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sender med dette NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon - Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv på høring. Utvalget har kartlagt situasjonen for folkeregistrerte arbeidsinnvandrere, både fra EØS-området og tredjeland, som har kommet til Norge etter 2004. Utredningen er et ledd i videreutviklingen av den norske integreringspolitikken. Utredningen tegner et helhetsbilde av at en stor andel av arbeidsinnvandrerne i Norge opplever betydelige integreringsutfordringer, både i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Basert på denne hovedkonklusjonen er utvalgets samlede vurdering at det er behov for en politikkforsterkning for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere i Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.04.2023

Vår ref.: 23/50

Utvalg om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere ble oppnevnt den 13. august 2021 og har bestått av 14 personer fra hele landet med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse. Utvalget ble ledet av professor Arnfinn Midtbøen fra Universitetet i Oslo, og overleverte sin utredning 13. desember 2022.

Utredningen kan leses her: NOU 2022:18

Utvalget har kartlagt situasjonen for folkeregistrerte arbeidsinnvandrere, både fra EØS-området og tredjeland, som har kommet til Norge etter 2004. Utredningen er et ledd i videreutviklingen av den norske integreringspolitikken. Utredningen tegner et helhetsbilde av at en stor andel av arbeidsinnvandrerne i Norge opplever betydelige integreringsutfordringer, både i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Basert på denne hovedkonklusjonen er utvalgets samlede vurdering at det er behov for en politikkforsterkning for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere i Norge. Utvalget mener dette både innebærer tiltak for å øke fagorganiseringen og redusere de svakere lønns- og arbeidsvilkårene mange arbeidsinnvandrere opplever i Norge, og tiltak for å styrke norskopplæringen, forbedre informasjonstilbudet ved ankomst, og øke deltakelsen i sivilsamfunnet.

Departementet ønsker for det første innspill på utredningens del IV, utvalgets vurderinger og anbefalinger. En sentral del av utvalgets mandat var å oppsummere eksisterende kunnskap om arbeidsinnvandrere og deres familie. Denne kunnskapsoppsummeringen utgjør del III av utredningen. Departementet ønsker også innspill på denne delen. Vi ber om at det fremkommer tydelig av høringssvaret hvilke deler av utredningen som det kommenteres på.

Frist for å sende inn høringssvar er 19 april 2023

Høringer er åpne. Alle kan sende innspill til oss, også de som ikke står på listen over høringsinstanser. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

med hilsen

Toril Melander Stene                                               

Avdelingsdirektør                                                  Arild Haffner Naustdal 

                                                                                       Utredningsleder 

 

 

Advokatforeningen
Akademikerne
Alle landets kommuner
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet AFI
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Beatus Cras
Bydelsmødre
Caritas Norge
Civita - den liberale tankesmien
Den Litauiske skolen i Oslo
Departementene
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonimistyring
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Distriktssenteret
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Flexid Norge
Flyktninghjelpen
Folkehelseinstituttet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarets forskningsinstitutt
Frischsenteret
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge
Frivilligsentralene
Fylkeskommunene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Husbanken
Huseierne
IHSG- Internasjonal helse- og sosialgruppe
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Inter African Committee Norway (IAC)
Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
Internasjonal helse- og sosialgruppe
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-buss
Kirkens bymisjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kompetanse Norge
Kompetanseforbundet
Kriminalomsorgens yrkesforbund
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristent interkulturelt arbeid
Kulturtanken
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Latinamerikansk forening
Leieboerforeningen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LIM – Likestilling, integrering og mangfold
LIN- Likestilling og Integrering Nettverk
Litauisk Forbund i Norge
Mangfoldshuset
Menneskerettighetsakademiet
MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling
Miljødirektoratet
Minotenk
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
NORCE
Nordlandsforskning
Norges Bygdekvinnelag
Norges forskningsråd
Norges idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - NOVA
Norsk legeforening
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk psykiatrisk forening
Norsk psykologforening
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk-russisk forening i Bodø
Norske Kvinners Sanitetsforening
NTNU Samfunnsforskning
Næringslivets hovedorganisasjon
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Oslo Håndverks- og industriforening
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
PAWA-NORWAY
Papillon
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
Politiets utlendingsenhet
Politihøgskolen
Polonia Kultursenter
Polske Businesskvinner i Norge
PRIO
Redd Barna
Riksrevisjonen
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Sektretariatet for konfliktrådene
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for fredsstudier
Senter for kunnskap og likestilling
Senter For Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon
Sentral og Østeuropeisk Kulturforening
Serbisk Forening Sveti Sava
Skeiv Verden
Sivilombudsmannen
Skatteetaten
SOS Barnebyer Norge
Statistisk sentralbyrå
Statsforvalterne
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse (RKF)
Stiftelsen Fargespill
Tankesmien Agenda
Telemarksforskning
Tyrkisk Kultur og Aktivitetsforening
Tøyen Sportsklubb
Ukrainsk Organisasjon i Agder
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemda
Utrop
Virke
Vishwa Hindu Parishad
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund