Høring - NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Finansdepartementet sender med dette NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.04.2023

Vår ref.: 21/6023

Finansdepartementet sender med dette NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem på høring.

Utvalget ble oppnevnt 18. juni 2021 og har vært ledet av professor Ragnar Torvik. Utvalget avga sin utredning 19. desember 2022. Utredningen er tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-20/id2951826/.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 15. april 2023. Høringsuttalelse gis ved å benytte den digitale løsningen for høringsuttalelse på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Omar G. Dajani e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                             Jon Tingvold
                                                                             avdelingsdirektør

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske kredittopplysningsbyråers forening
Dun & bradstreet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum v/ Einar Rognes
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
Innovasjon Norge    
Regjeringsadvokaten
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
(Advokatfirmaet Lund & Co DA)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Verdipapirforetakenes Forbund
Fiskebåt
Kystrederiene
IKT-Norge
Maritimt Forum
Aksjonærforeningen i Norge
Huseierne
LOP – Landslaget for offentlige pensjonister
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Pendlerforbundet
v/Per Ottesen
Gudbrandsdalen pendlerforening
Kommunal Landspensjonskasse
Pensjonskasseforeningen
Greenpeace Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Tax Justice Network – Norge
WWF-Norge
Verdens Naturfond
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)
Oslo Børs ASA
Verdipapirsentralen (VPS) ASA
NTNU
Naturvernforbundet
Civita
Tankesmien Agenda
Manifest tankesmie
Norsk Venturekapitalforening
Naturressurskommunene