Høringer

Høring - NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder

Et offentlig utvalg ble oppnevnt ved kgl. res. 19. juni 2020 for å vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk. Justis- og beredskapsdepartementet mottok utvalgets utredning den 23. februar 2022. Utredningen belyser de sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringene knyttet til cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder, og foreslår en rekke anbefalinger om risikoreduserende tiltak. Det legges også vekt på tiltak hvor cruisenæringen selv kan bidra.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2022

Søket ditt gav 55 treff.