Høring - NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens rapport

Høringssvar vil publiseres fortløpende, med et mål om at alle svar er publisert innen utgangen av uke 7.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2023

Vår ref.: 22/6868

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette Personvernkommisjonens utredning, NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar, på høring.

Personvernkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 av regjeringen Solberg. Personvernkommisjonen har hatt et vidt mandat. Kommisjonen skulle kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Videre skulle kommisjonen kartlegge offentlig sektors behandling av personopplysninger, herunder utviklingen i justissektoren, og om det samlede omfanget av tiltak skaper utfordringer for personvernet. Kommisjonen skulle også vurdere forbrukernes rettigheter ved bruk av digitale løsninger, konsekvenser for personvernet i sosiale medier, samt foreslå tiltak for å sikre den enkelte borgers mulighet til å ivareta eget personvern. Kommisjonen ble også særlig bedt om å vurdere hvordan barn og unges personvern ivaretas, og kartlegge hvordan bruk av sosiale medier påvirker barn og unges personvern.

Personvernkommisjonens utredning ble overlevert til kommunal- og distriktsministeren 26. september 2022. Utredningen inneholder mer enn 140 anbefalinger og tiltak. Kommisjonen har kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen fire hovedområder: offentlig sektor, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren. En av hovedanbefalingene er utarbeidelse av en nasjonal personvernpolitikk som bl.a. kan bidra til å sikre reell ivaretakelse av personvernet. Departementet ber særlig om høringsinstansenes merknader til dette, herunder både behovet for og eventuelt forslag til elementer som kan inngå i en nasjonal personvernpolitikk.

Departementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets forslag og anbefalinger, og sender derfor utredningen på bred høring. Departementet ber om at uttalelser så langt det er mulig knyttes til de ulike kapitlene i utredningen.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende virksomheter eller andre som ikke er nevnt i høringslisten. Utredningen kan leses her NOU 2022: 11 - regjeringen.no

Høringsfristen er 10. februar 2023.

 

Med hilsen

 

Åste Marie Skullerud (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Hege B. Sæveraas

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

Kommunene

Statsforvalterne

 
 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne-ungdom- og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Civita

Datatilsynet

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Diskrimineringsnemnda

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen

Finanstilsynet

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forandringsfabrikken

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget

Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KINS)

Forskningsstiftelsen FAFO

Frivillighet Norge

 
 

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Alert Norway

ICJ Norge

IKT-Norge

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

 

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kompetanse Norge

Konkurransetilsynet

Kripos

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Løvemammaene

Lånekassen

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Medietilsynet

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

NHO Service og Handel

NORDMA

Norges forskningsråd

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde kors

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk Journalistlag

Norsk lektorlag

 

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk senter for menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

 

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokatembetet

Rettspolitisk forening

Riksadvokatembetet

Riksarkivet

SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

Sekretariatet for konfliktrådene

Senter for rettsinformatikk (SERI), Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Skolesec (KS)

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens lånekasse for utdanning

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Sysselmesteren på Svalbard

Tankesmien Agenda

Teknologirådet

 

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportøkonomisk Institutt

UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim NTNU

Universitetsstudiene på Kjeller

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Økokrim