Høring NOU 2023:17 Nå er det alvor - Totalberedskapskommisjonen

Totalberedskapskommisjonen ble nedsatt ved kongelig resolusjon den 21. januar 2022. Kommisjonen skulle vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap. Mandatet til kommisjonen var blant annet å gi en prinsipiell vurdering av styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer. Totalberedskapskommisjonen la frem sin utredning den 5. juni 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.10.2023

Vår ref.: 23/2619

Høring NOU 2023:17 Nå er det alvor - Totalberedskapskommisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet sender herved NOU 2023:17 – Nå er det alvor, Totalberedskapskommisjonen på offentlig høring.

Totalberedskapskommisjonen ble nedsatt ved kongelig resolusjon den 21. januar 2022. Kommisjonen skulle vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap. Mandatet til kommisjonen var blant annet å gi en prinsipiell vurdering av styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer. Den skulle vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene.

Totalberedskapskommisjonen la frem sin utredning den 5. juni 2023. Rapporten er tilgjengelig på regjerings nettside: NOU 2023: 17 (regjeringen.no)

Fristen for å sende inn høringssvar er 16. oktober 2023.

Enhver kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringens nettside. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Justis- og beredskapsdepartementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende virksomheter eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Med hilsen

Unni Gunnes
ekspedisjonssjef

Hege Johansen
avdelingsdirektør

Abelia

Advokatforeningen

Air Liquide

Airlift AS

Akademikerforbundet

Akademikerne

Amedia

Analysys Mason

Andøya Space Center

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Arkitektenes fagforbund

Dør

Austin Norge AS

Avinor AS

Bane NOR

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Barneombudet

BDO Norge

Befalets fellesorganisasjon

Bertel O. Steen Forsvar &; Sikkerhet AS

Boliden Odda

Borregaard Industries Ltd

Brønnøysundregistrene

Byggenæringens landsforening

Chemring nobel AS

Christian Michelsens Institutt

Cicero

Circle K AS

Civita (Italia)

Coop Norge Handel AS

Datatilsynet

Delta

Den norske Dataforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske kirkes presteforening

Den norske legeforening

Den norske veterinærforening

Departementene

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Det norske maskinistforbund

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Distriksenergi

Domstoladministrasjonen DA

Dynea AS

Econa

El og IT forbundet

Energi Norge

Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg

Equinor

Esso Norge AS

Etterretningstjenesten – Forsvaret

Fagforbundet

Fagpressen

Fellesforbundet

Felleskjøpet

Fellesorganisasjonen

Finans Norge

Finansforbundet

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Flogas Norge

Flyktninghjelpen

Folk og Forsvar

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Forcit Norge AS

Forskerforbundet

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forum for informasjonssikkerhet i kraftforsyningen

Franzefoss Minerals AS

Fridtjof Nansens Institutt

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Fylkeskommunene

Gasnor

Gassco

Gasum

Gjensidige

Glencore Nikkelverk AS

Global tilkobling

Grieg Gruppen

Hafslund

Handel og kontor i Norge

Handelshøyskolen BI

Havforskingsinstituttet

Helse CERT

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Hovedredningssentralen

Høyesterett

Ice Kommunikasjon Norge AS

IKT-Norge

Energibransjen

Innovasjon Norge

Inovyn

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Institutt for Journalistikk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Jernbanedirektoratet

Juristforbundet

Klinikk for krisepsykologi

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Kommunal rapport

Kommune-CSIRT

Kommunene

Kongsberg Satellite Service (KSAT)

Konkurransetilsynet

KPMG Norge

Kraft-CERT

Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

KRIPOS

KS Kommunesektorens organisasjon

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Legemiddelindustrien

Linde Gas

LO Stat

Luftambulansetjenesten HF

Luftfartstilsynet

Lyse

Maskinentreprenørenes Forbund

Mattilsynet

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Mental Helse

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mnemonic

NAKs Flytjeneste

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Naturviterne

Negotia

Nelfo

NETS

NHO Logistikk og Transport

NHO Luftfart

NHO Mat og Drikke

NHO Sjøfart

NHO Transport

Nippon Gases

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norcem

Nordic Financial CERT

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Forsvarsforening

Norges Geologiske undersøkelser

Norges Handelshøyskole

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Lokomotivmannsforbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Sjøoffisersforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norgesgruppen AS

Norid

NORSAR

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund

Norsk Flygerforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk forening for elektro og automatisering

Norsk Helsenett SF

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk Informasjonsikkerhetsforum

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for naturforskning

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Journalistlag

Norsk landbrukssamvirke

Norsk lektorlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk olje og gass

Norsk Polarinstitutt

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Radiostafettforbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk rikskringkasting - NRK

Norsk Romsenter

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tollerforbund

Norsk Totalforsvarsforum

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Norsk Vann BA

Norske Havner

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske redningshunder

Norske Reserveoffiserers Forbund

NORTRASHIP-ledelsen

Nortura SA (Gilde)

Nye veier AS

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Oljedirektoratet

Orica Norway AS

Orkla

Parat

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet (POD)

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politijuristene

Posten Norge

Redningsselskapet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rema 1000 Norge AS

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Rådet for drivstoffberedskap

Rådet for matvareberedskap 

Rådet for psykisk helse

Safe

Safetec

Sámediggi - Sametinget

Samfunnsbedriftene Brann og redning

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

Samvirkene

Schibsted Media

Sekretariatet for konfliktrådene

Servicegrossistene AS

Sintef

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet, Sentralkontoret for folkeregistrering

Skolenes landsforbund

SMB Norge

Sopra Steria

Space Norway AS

Speidernes Beredskapsgruppe

Stafo

Statens helsetilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens kartverk

Statens legemiddelverk

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statkraft SF

Statlig høgskoler

Statnett SF

Statsbygg

Statsforvalterne

Stortinget v/ sikkerhetsstab

Sykehusapotekene HF

Sysselmesteren på Svalbard

Tankesmien Agenda

Tekna

Teknologirådet

Telenor Infra

Telenor Norge

Telia Norge AS

TINE BA

Tolletaten

TV2 AS

UiOCERT

UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund

Universitetene

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda UNE

Valgdirektoratet

Vegtilsynet

Veterinærinstituttet

VIRKE

AS-gruppevisning

Wilhelmsen Maritim Logistikk

Yara International ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yrkestrafikkforbundet