Høring - Ny bestemmelse forbrukerkjøpsloven

Frist 01.11.2004

Justisdepartementet sender på høring forslag til ny bestemmelse om garantier i forbrukerkjøps-loven. Forholdet mellom regler om absolutte reklamasjonsfrister i enkelte kontraktslover og foreldelseslovens regler blir bl.a. tatt opp. (29.07)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200408662 EP HCH/bj

29.07.2004

Høring - Forslag til en ny bestemmelse i forbrukerkjøpsloven om garantier. Forholdet mellom regler om absolutt reklamasjonsfrist i enkelte kontraktslover og foreldelseslovens regler

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny bestemmelse i forbrukerkjøpsloven om garantier. Bakgrunnen er at Stortinget ved behandlingen av forbrukerkjøpsloven ba Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en slik bestemmelse, jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) s. 12.

Det har i Sverige vært spørsmål om man skulle gå bort fra en slik regel som foreslått av Stortinget. Justisdepartementet har derfor avventet det svenske lovarbeidet før spørsmålet nå sendes på høring i Norge. Resultatet av den svenske prosessen så langt er omtalt i høringsbrevet her.

I høringsbrevet tar departementet videre opp et spørsmål om forholdet mellom regler om absolutte reklamasjonsfrister i enkelte kontraktslover og foreldelseslovens regler. Bakgrunnen er at det i Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) s. 116 ble signalisert at departementet ville komme tilbake til spørsmålet.

Høringsfristen er 1. november 2004. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes per e-post til adressen andreas.nordby@jd.dep.no.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv om å vurdere behovet for å forelegge høringsbrevet for underliggende etater og organer.

Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementet, telefon 22 24 53 99 eller 22 24 53 98. Høringsbrevet er også tilgjengelig på departementenes elektroniske informasjonstjeneste, Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge (Odin), på URL-adressen http://www.odin.dep.no/jd/norsk/publ/hoeringsnotater/index-b-n-a.html.

Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Hege C. Haukaas
lovrådgiver

Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

Bilimportørenes Landsforening

Byggherreforeningen

Byggmesterforbundet

Dagligvareleverandørenes forening

De norske Bokklubbene as

Den Norske Advokatforening

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dommerforening

Den norske stats husbank

Departementene

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

eforum.no

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Elektro- og Elektronikkbransjen

Elektronikk Importør Foreningen

ElektronikkForbundet

Elite Foto

Energiforsyningens fellesorganisasjon

Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg (EBA)

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Fotorådet

Glassbransjens arbeidsgiverforening

Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hobby- og Leketøyhandlernes Forening

HSH, Seksjon møbel og interiør

Isolasjonsfirmaenes Forening

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kontor- og datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

Kreditorforeningen i Oslo

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Leverandørforeningen for mobiltelefoner og radiokommunikasjon

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Byggmesterforbund

Norges Båtbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eksportråd (Innovasjon Norge)

Norges Elektriker- og kraftstasjonsforbund

Norges Energiverkforbund

Norges Fiskarlag

Norges Handelsstands Forbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteeierforbund

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Jernvarehandlerforbund

Norges Juristforbund

Norges Kooperative Landsforening

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Direkte Markedsføringsforening

Norsk forening for bygg- og entrepriserett

Norsk Kennel Klub

Norsk Renseri- & vaskeriforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Murmestres Landsforening

Norske Skohandleres Forbund (HSH)

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

NORVAR

Næringslivets Hovedorganisasjon

Parfymehandlernes Landsforbund

Pukk- og grusleverandørenes landsforening

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Rådgivende Ingeniørers forening

Sorenskriveren i Orkdal

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Statens institutt for forbruksforskning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Tekna

Teknologibedriftenes Landsforening

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten