Høring - ny forskrift om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer

Resultat: forskrift 10.02.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.06.03
  • Sendt på høring 04.03.03

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2494 SL FR/rla

04.03.03

Høring – ny forskrift om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer for salg om bord på ferger i nordisk trafikk

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om ny forskrift om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer for salg om bord på ferger i nordisk trafikk.

Forskriften er et ledd i revisjonen av reglene om reisegods, som bl.a. har resultert i en ny forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods (reisegodsforskriften).

Reisegodsforskriften § 9 regulerer først og fremst rederienes rett til proviantering og ikke den reisendes adgang til å bringe med seg varer toll- og avgiftsfritt. Bestemmelsen hører derfor ikke naturlig inn i reisegodsforskriften. Det er også et visst behov for å implementere deler av Den Nordiske Provianteringsoverenskomsten av 1968 mellom Norge, Danmark og Sverige (heretter DNP) slik at den kan anvendes direkte som norsk rett.

Den nye forskriften innebærer hovedsakelig en videreføring av gjeldende rett.

Høringsinstansene bes om å komme med eventuelle merknader innen 1. juni 2003.

Nærmere om gjeldende rett:

Den Nordiske Provianteringsoverenskomsten av 1968 mellom Norge, Danmark og Sverige (heretter DNP) regulerer i hvilken utstrekning fergeselskaper kan proviantere toll- og avgiftsfrie varer for salg/servering om bord. Det skilles mellom korte og lange ruter. Passasjerfartøyer som trafikkerer på korte ruter kan proviantere toll- og avgiftsfritt med tobakkvarer og sjokolade- og sukkervarer for salg til passasjerer, mens ferger som trafikkerer lange ruter i tillegg kan proviantere med bl.a. alkoholholdige drikkevarer.

Skillet mellom korte og lange fremgår av reisegodsforskriften § 9. Korte ruter er her definert som fartøysruter mellom norske havner fra og med Risør i vest til svenskegrensen i øst, og svenske havner fra norskegrensen i nord til og med Lysekil i sør, jf. § 9 annet ledd. Det fremgår videre at Tolldistriktet unntaksvis kan gi tillatelse til proviantering for salg til passasjer på fartøysrute mellom norsk havn fra og med Risør i vest til og med Sandefjord i øst og svensk havn fra og med Strømstad i nord til og med Lysekil i sør, jf. § 9 tredje ledd. Slik tillatelse kan gis til fartøysruter i helårstrafikk etter en regelmessig rutetabell, som har kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang og hvor det er lagt til rette for en tilfredsstillende tollkontroll, jf. § 9 fjerde ledd.

Tolldirektørene i de nordiske landene har blitt enige om en ny nordisk overenskomst og et avtaleutkast er oversendt de respektive lands finansdepartement for vurdering.

Forslag til ny forskrift:

I den nye forskriften vil gjeldende reisegodsforskrift § 9 bli videreført uten endringer, jf. nye §§ 3 og 7. De øvrige bestemmelsene i den nye forskriften innebærer ellers kun en implementering av DNP, jf. nærmere omtale i vedlegg. Forskriften er for øvrig utarbeidet med henblikk på forslaget til ny nordisk overenskomst.

Finansdepartementet kan ikke se at forskriften kan få noen spesielle administrative eller økonomiske konsekvenser.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Fredrik Robsahm
rådgiver

§ 1
Bestemmelsen angir forskriftens virkeområde som er tildeling av toll- og avgiftsfri proviant til for salg og servering til passasjer om bord i passasjerfartøyer i regelmessig rutetrafikk mellom havner i Danmark, Norge, Sverige og Finland, jf. DNP artikkel 2.

Forskriften vil kun omfatte passasjerfartøyer og f.eks. ikke handelsfartøyer for øvrig i nordisk trafikk. Proviantering til bruk for besetning eller fartøyets drift reguleres heller ikke av forskriften. Fartøyer som kun sporadisk tar utfluktsturer i forbindelse med jubileer, firmautflukter mv. vil ikke ha adgang til å proviantere toll- og avgiftsfritt.

§ 1 innebærer ingen endring av gjeldende rett.

§ 2
Bestemmelsen inneholder definisjoner av ”Proviant”, ”Toll- og avgiftsbelagte varer” og ”Korte ruter”. Definisjonene er i hovedsak i samsvar med definisjonene i DNP, jf. artikkel 1.

§ 2 innebærer ingen endring av gjeldende rett.

§ 3
Bestemmelsen fastsetter skillet mellom korte og lange ruter, jf. DNP artikkel 3. Passasjerfartøyer som trafikkerer på korte ruter kan proviantere toll- og avgiftsfritt tobakksvarer og sjokolade- og sukkervarer mens andre ruter kan proviantere alkoholholdige drikkevarer med alkoholstyrke inntil 60 volumprosent, tobakksvarer, sigarettpapir, sjokolade- og sukkervarer, parfyme, kosmetikk og toalettpreparater.

§ 3 innebærer ingen endring av gjeldende rett.

§ 4
Bestemmelsen fastsetter at tildeling av mengde varer skjer etter toll- og avgiftsetatens skjønn, jf. DNP artikkel 4. Ved vurderingen kan toll- og avgiftsetaten ta i betraktning de momenter som er nevnt i forskriften - fartøyets størrelse, trafikkområde, forseglingsmuligheter om bord, eventuell restproviant mv., herunder om fartøyet går i kort rute. Opplistingen er ikke uttømmende.

§ 4 innebærer ingen endring av gjeldende rett.

§ 5
Bestemmelsen inneholder vilkår om at salget skal skje fra taxfree-shop til passasjer med gyldig billett og at billetten skal merkes slik at den ikke kan benyttes flere ganger. Selger bør videre begrense salget slik at passasjerene ikke får kjøpt mer enn det kvantum som kan innføres toll- og avgiftsfritt i henhold til gjeldene bestemmelser for reisende i de land ruten omfatter.

Bestemmelsen viderefører prinsippet om ”selvjustis” gjennom salgskontroll, jf. DNP artikkel 5.

§ 5 innebærer ingen endring av gjeldende rett.

§ 6
Bestemmelsen fastsetter regnskapsplikt ut i fra et skille mellom varer som selges til passasjerer fra kiosk eller lignende utsalgssted, og varer som serveres om bord, jf. DNP artikkel 7.

Det er enighet mellom de nordiske landene om at regnskapet ikke må avsluttes etter hver tur, slik det fremgår av ordlyden i DNP.

§ 6 innebærer derfor ingen endring av gjeldende rett.

§ 7
Bestemmelsen viderefører gjeldende reisegodsforskrift § 9 hvor det på nærmere vilkår åpnes for at tollvesenet kan tillate at fartøyer på korte ruter kan proviantere med samme vareomfang som for de lange rutene.

§ 7 innebærer ingen endring av gjeldende rett.

§ 8

Bestemmelse om ikrafttredelse.

Sosial- og helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk Sjømannsforbund

Grev Wedels plass 7

0151 OSLO

Norges Skibsførerforbund

Hafrsfjordsgate 11

0268 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Postboks 1892 Vika

0123 Oslo

Advokatfirmaet Wikborg, Rein & CO v/ H. adv. Jonas Myhre

Postboks 1513 Vika

0117 Oslo

Color Line Vestfoldlinjene

Fergeterminalen

3256 Larvik

Bastø Fosen AS

Pirterminalen

7468 TRONDHEIM

Color Scandi Line

Postboks 1422 Vika

0115 OSLO

Til toppen