Høring – nye regler om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren (DORA)

Finansdepartementet sender på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre de forventede EØS-forpliktelsene som svarer til DORA (Digital Operational Resilience Act)

Status: På høring

Høringsfrist: 03.04.2024

Vår ref.: 23/2778

En forordning om digital operasjonell motstandsdyktighet (forordning (EU) 2022/2554) og et tilhørende endringsdirektiv (direktiv (EU) 2022/2556) ble vedtatt i EU i desember 2022. Det nye regelverket omtales som «Digital Operational Resilience Act» (DORA), og skal gjelde i EU fra 17. januar 2025. Regelverket antas å være EØS-relevant.

Norske finansmarkedsaktører har lenge vært underlagt regelverk og tilsyn som skal sikre høy grad av IKT-sikkerhet. Med DORA vil det følge mer omfattende og detaljerte krav til sikkerhet og beredskap, herunder ved bruk av underleverandører. Regelverket legger også opp til mer omfattende samarbeid på tvers av landegrensene.

Finansdepartementet har på grunnlag av en utredning fra Finanstilsynet og andre kilder utarbeidet vedlagte høringsnotat om behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre de forventede EØS-forpliktelsene som svarer til DORA. Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 3. april 2024.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets nettsider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marius Østli
avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendom Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forening for Finansfag Norge
Forsvarsdepartementet
Handelshøgskolen ved Nord universitet
Handelshøyskolen BI
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskulen på Vestlandet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommunalbanken AS
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Økrimforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand ASA
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tietoevry Norge
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet