Høring - Nytt rundskriv om dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200504088-/ROH

25.08.06

Nytt rundskriv om dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak.

I St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner kapittel 4.4 Arkeologiske undersøkelser, ble det varslet at staten i større grad skal dekke utgiftene til arkeologiske utgifter i forbindelse med gjennomføringen av mindre, private tiltak. Som en oppfølging av meldingen har departementet utarbeidet forslag til nye retningslinjer for behandlingen av saker om statlig utgiftsdekning etter kulturminneloven § 10. Departementet legger opp til å endre dagens forvaltningspraksis slik at staten i større grad enn tidligere skal dekke disse utgiftene. Dette ble også fulgt opp i årets budsjett, St.prp.nr.1 (2005-2006) ved opprettelse av ny underpost 72.1 Tilskot til arkeologiske undersøkingar ved mindre private tiltak. Underposten er for 2006 oppført med kr 4 millioner.

Vedlagt sendes forslag til nytt Rundskriv om dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak på høring. Høringsfrist settes til 11.10.06.

Med hilsen

Benedicte Boye (e.f.)
avdelingsdirektør

Ronny Henriksen
rådgiver

Akershus fylkeskommune)

Arkeologisk museum i Stavanger

Aust-Agder fylkeskommune

Bergen kommune

De arkeologiske landsdels- og sjøfartsmuseene

Finansdepartementet

Hedmark fylkeskommune

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

KORG

Kristiansand kommune

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Møre og Romsdal fylkeskommune

NAM (Norsk ArkeologMøte)

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Norges Bondelag

Norsk institutt for kulturminneforskning

Nærings- og handelsdepartementet

Oslo kommune, Byantikvaren

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Stavanger kommune

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø