Høring — Obligasjoner med pant i utlånsportefølje — begrenset høring av revidert utkast til forskrifter

Høringsfrist: 5. mai 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/183 FM TMo

18.03.2005

Høring – Obligasjoner med pant i utlånsportefølje – begrenset høring av revidert utkast til forskrifter

Det vises til Finansdepartementets brev 13. februar 2004, der et utkast til forskrifter om obligasjoner med porteføljepant ble sendt på alminnelig høring.

Høringsrunden avdekket et behov for en ny vurdering av forskriftsutkastets lovgrunnlag. Det vises til lovforslag om dette som departementet i dag har fremmet i Ot.prp. nr. 58 (2004-2005) om bl.a. endringer i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 avsnitt IV om obligasjonslån med pantesikkerhet i utlånsportefølje.

Høringsrunden avdekket også et behov for en ny vurdering av flere bestemmelser i utkastet til forskrift. Innspillene i høringsrunden taler etter departementets foreløpige vurdering for at det gjøres slike endringer i det utkastet som har vært på høring, at et nytt bearbeidet utkast sendes de mest berørte instanser på ny. Det nye utkastet er basert på forslag til lovendringer slik disse er omtalt i nevnte proposisjon. Det vises for øvrig til Finansdepartementets hjemmeside under dokumenter/høringer/saker under behandling, for nærmere innsyn i brevet 13. februar 2004, og mottatte høringssvar.

Vedlagt følger et bearbeidet og kommentert utkast til forskrift for eventuelle merknader innen 5. mai 2005.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Barne- og familiedepartementet
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Kredittilsynet
Landkreditt
Olje- og energidepartementet
Norges Bank
Norsk Tillitsmann
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening Nærings- og handelsdepartementet
ProCorp
Sparebankforeningen