Høring om endringer i alkoholloven m.m.

Resultat: Ot.prp nr 86 (2003-2004). Lovendringer trer i kraft 1. juli 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 27.02.04
  • Nytt i høringssaken: