Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene. Forslaget inneholder også forslag til en endring i arbeidsmarkedsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2019

Vår ref.: 19/1794

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene. Forslaget inneholder også forslag til en endring i arbeidsmarkedsloven.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. september 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke (e.f.)
avdelingsdirektør

Tonje Forså Aas
seniorrådgiver

 • AFF AS
 • Akademikerne
 • Aksjonærforeningen
 • ALT c/o Industri Energi
 • Apotekforeningen 
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten          
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne- og familiedepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
 • Coop Norge SA Hovedkontor  
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet  
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forskningsinstituttet IRIS
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • HR Norge
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskulen i Molde 
 • Høgskolen i Sør-øst Norge
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen 
 • Jusshjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet 
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS
 • KS Bedrift
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Met Storbyuniversitet
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Nord Universitet
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Elektrotekniske Komite
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund 
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke 
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Meierifolk Landsforening
 • Norskog
 • NTNU 
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune 
 • Pensjonistforbundet
 • Petroleumstilsynet 
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Revisorforeningen
 • Riksmekleren
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak 
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for seniorpolitikk
 • SINTEF byggforsk
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk institutt
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen  
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Utenriksdepartementet
 • Virke 
 • Virke Produsentforening
 • YS