Høring om endringer i sivilbeskyttelsesloven – sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.04.2024

Vår ref.: 23/5588

Høring om endringer i sivilbeskyttelsesloven – sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare.

Forslaget går ut på at det tas inn et nytt kapittel VI B i sivilbeskyttelsesloven som gir Kongen hjemmel til å regulere sivile arbeids- og tjenesteforhold og pålegge sivil arbeidsplikt (sivil arbeidskraftberedskap) når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Det foreslås hjemmel til å regulere adgangen til å etablere og avslutte arbeids- og tjenesteforhold (§ 24 f), utfylle, supplere eller fravike offentlig og privat regulering av arbeids- og tjenesteforhold og arbeidspliktforhold (§ 24 g) og gi pålegg om arbeidsplikt (§ 24 h). Det foreslås også at Kongen gis fullmakt til å gi forskrifter også i fredstid om forberedende tiltak, øvelser og forhåndsutpeking til arbeidsplikt. I tillegg foreslås det hjemmel til ved forskrift å gi bestemmelser om opplysningsplikt, behandling av personopplysninger, erstatning og kompensasjon, saksbehandling, domstolsprøving og straff.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, berørte organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Fristen for å sende inn høringssvar er 15. april 2024.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen


Unni Gunnes
ekspedisjonssjef

Anne Sofie Hippe
avdelingsdirektør

Departementene


Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arkivverket

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Digitaliseringsdirektoretet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Disiplinærnemnda for advokater

Diskrimineringsnemnda

Domstoladministrasjonen

Etterretningstjenesten 

Finanstilsynet

Finnmarkskommisjonen

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsbygg

Forsvarsmateriell

Forsvarsstaben

Fredskorpset

Havforskingsinstituttet

Havindustritilsynet

Helsedirektoratet

Hovedredningssentralen

Husbanken

Innstillingsrådet for dommere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Justervesenet

Kartverket

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Klagenemndssekretariatet

Kompetanse Norge

Konkurransetilsynet

KORO – Kunst i offentlege rom

Kriminalomsorgsdirektoratet

KRIPOS

Kulturrådet

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landinfo

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftambulansetjenesten HF

Luftfartstilsynet

Maritim pensjonskasse

Mattilsynet

Medietilsynet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid

Norges forskingsråd

Norges geologiske undersøkelser

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk akkreditering

Norsk Filminstitutt

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk Polarinstitutt

Norsk Romsenter

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Pasient- og brukerombudene

Patentstyret

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Rikslønnsnemnda

Riksmekleren

Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Rådet for drivstoffberedskap

Rådet for matvareberedskap

Rådet for taushetsplikt og forskning

Samordna opptak

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivil klareringsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Skatteetaten

Sokkeldirektoratet

Språkrådet

STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens havarikommisjon

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens sivilrettsforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen – Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard

Teknologirådet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsutvalget for dommere

Tolletaten

Trygderetten

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forsking

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Valgdirektoratet

Vegtilsynet


Arbeidsretten

Høyesterett


Jordskifterettene

Lagmannsrettene

Tingrettene

Utmarksdomstolen for Finnmark


Nord universitetet

Norges miljø- og biovitskaplige universitet (NBMU)

Norges Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

Oslo Metropolitan University –  Storbyuniversitetet

Statlige høgskoler

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø


Handelshøyskolen BI


Christian Michelsens Institutt

Cierco

Fridtjof Nansens Institutt

Institutt for fredsforskning (PRIO)

NORSAR

Norsk institutt for naturforskning

Sintef

Veterinærinstituttet


Den norske kirke

Norges institusjon for menneskerettigheter

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet


Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre


Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Norsk Helsenett SF


Ambita AS

Avinor

Bane Nor SF

Enova SF

Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat)

Gassnova SF

Innovasjon Norge

Norges bank

Norsk rikskringkasting (NRK)

Posten Norge ASA

Siva SF

Statkraft

Statnett SF

Statskog SF

Vygruppen AS


Abelia

Advokatforeningen

Akademikerforbundet

Akademikerne

Amedia

Apotekforeningen

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arkitektenes fagforbund

Befalets fellesorganisasjon

Brannfaglig fellesorganisasjon

Bransjeforeningen Offshore Norge

Byggenæringens landsforening

Delta

Den norske Dataforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Det norske maskinistforbund

Distriktsenergi

Econa

El og IT forbundet

Elevorganisasjonen

Energiforbundet SAFE

Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg

Fagforbundet

Fagpressen

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen

Finans Norge

Finansforbundet

Fornybar Norge

Forskerforbundet

Handel og Kontor i Norge

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk

Institutt for journalistikk

Juristforbundet

Kommunal rapport

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Kriminalomsorgens yrkeforbund

KS – Kommunesektorens organisasjon

Kvinners frivillige beredskap

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelindustrien

Maskinentreprenørenes Forbund

Mediebedriftenes Landsforening

Naturviterne

Negotia

Nelfo

NITO

Norges Bondelag

Norges Forsvarsforening

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Luftsportforbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Norges Rederiforbund

Norges Sivilforsvarsforbund

Norges speiderforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund

Norsk flygerforbund

Norsk forening for elektro og automatisering

Norsk Industri

Norsk jernbaneforbund

Norsk journalistlag

Norsk landbrukssamvirke

Norsk lektorlag

Norsk lokalradioforbund

Norsk Lokomotivførerforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk radiografforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Reservistforbund

Norsk sjømannsforbundet

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norsk tollerforbund

Norske Havner

Norske kvinners sanitetsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Parat

Pensjonistforbundet

Politiets fellesforbund

Presteforeningen

Redningsselskapet

Samfunnsøkonomene

Samfunnviterne

Schibsted

Skolenes landsforbund

SMB Norge

Tekna

TV2

Unio

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund


Gatejuristen

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Politijuristene

Rettspolitisk forening


Airlift AS

Andøya Space Center

Atea

Austin Powder Norge AS

BDO Norge

Bertel O. Steen Defence & Security AS

Boliden Odda

Borregaard Industries Ltd

Chemring Nobel

Circle K AS

Civita

Coop Norge Handel AS

Equinor

Esso Norge AS

Felleskjøpet

Flogas Norge AS

Flyktninghjelpen

Folk og Forsvar

Forcit Norway

Forum for informasjonssikkerhet i kraftforsyningen

Franzefoss Minerals AS

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Gasnor

Gassco

Gasum

Gjensidige

Glencore Nikkelverk

GlobalConnect

Grieg Group

Hafslund

Heidelberg Materials

Helse CERT

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Ice Communication Norge AS

Klinikk for krisepsykologi

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Kommune-CSIRT

Kongsberg Satellite Service (KSAT)             

Kongsberggruppen

KPMG Norge

Kraft-CERT

Linde Gas AS

Lyse

Miljøstiftelsen Bellona

Mnemonic

Nammo

Nippon Gases

Nordic Financial CERT

Norges Røde Kors

Norgesgruppen AS

Norsk Folkehjelp

Norsk Hydro ASA

Norsk Informasjonssikkerhetsforum

Norsk TotalforsvarsForum

Norsk vann BA

Norske Redningshunder

NORTRASHIP-ledelsen

Nortura SA (Gilde)

Nye veier AS

Orica Norway AS

Orkla

Rådet for psykisk helse

Safetec

Samvirkene

Servicegrossistene AS

Sopra Steria

Space Norway

STAFO

Tankesmien Agenda

Telenor

UioCERT

Wilhelmsen Maritime Logistics

Yara international ASA