Høring - NOU 2014: 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.03.2015

Vår ref.: 14/6199

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg

Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Innstillingen ligger tilgjengelig på regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet ber om at høringsuttalelsene organiseres etter utvalgets samlede liste over tiltak i kapittel 11.10, og at andre kommentarer kommer til slutt.Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. 

Høringsuttalelsene sendes Kunnskapsdepartementet innen 25. mars 2015.

Akademikerne

ANSA

Departementene

Det norske maskinistforbund

Elevorganisasjonen

Fagskoler (offentlige og private)

Fagskolerådet

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Fiskebåtredernes Forbund

Fleksibel utdanning Norge

Folkehøyskolerådet

Forsvarets høgskole

Forum for fagskoler

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Innovasjon Norge

Krigsskolen

Kristne Friskoler Forbund

KS

Kulturrådet

LO
YS

Luftkrigsskolen

Lærernes Yrkesforbund

Maskinentreprenørenes Forbund

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nettverk for private høyskoler

NHO

NOKUT

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO

Norges Rederiforbund

Norges Sjøoffisersforbund

Norgesuniversitetet

Norsk kulturarv

Norsk kulturråd

Norsk kulturskoleråd

Norsk Presseforbund

Norsk senter for Menneskerettigheter

Norsk Skolelederforbund

Norsk studentorganisasjon

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Oslo Kommune

Politihøgskolen

Riksrevisjonen

Rådet for offentlige fagskoler

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sametinget

Samskipnadsrådet

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

Sjøfartsdirektoratet

Sjøkrigsskolen

Skolenes landsforbund

Sosial- og helsedirektoratet

Sosialistisk opplysningsforbund

Spekter

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens lånekasse for utdanning

Steinerskoleforbundet

Studentsamskipnadene

Tekna

Uninett AS

Unio

Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Universitets og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Virke

Voksenopplæringsforbundet

VOX