Høring - NOU 2014: 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. 

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.03.2015

Vår ref.: 14/6199

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg

Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Innstillingen ligger tilgjengelig på regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet ber om at høringsuttalelsene organiseres etter utvalgets samlede liste over tiltak i kapittel 11.10, og at andre kommentarer kommer til slutt.Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. 

Høringsuttalelsene sendes Kunnskapsdepartementet innen 25. mars 2015.

Akademikerne

ANSA

Departementene

Det norske maskinistforbund

Elevorganisasjonen

Fagskoler (offentlige og private)

Fagskolerådet

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Fiskebåtredernes Forbund

Fleksibel utdanning Norge

Folkehøyskolerådet

Forsvarets høgskole

Forum for fagskoler

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Innovasjon Norge

Krigsskolen

Kristne Friskoler Forbund

KS

Kulturrådet

LO
YS

Luftkrigsskolen

Lærernes Yrkesforbund

Maskinentreprenørenes Forbund

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nettverk for private høyskoler

NHO

NOKUT

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO

Norges Rederiforbund

Norges Sjøoffisersforbund

Norgesuniversitetet

Norsk kulturarv

Norsk kulturråd

Norsk kulturskoleråd

Norsk Presseforbund

Norsk senter for Menneskerettigheter

Norsk Skolelederforbund

Norsk studentorganisasjon

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Oslo Kommune

Politihøgskolen

Riksrevisjonen

Rådet for offentlige fagskoler

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sametinget

Samskipnadsrådet

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

Sjøfartsdirektoratet

Sjøkrigsskolen

Skolenes landsforbund

Sosial- og helsedirektoratet

Sosialistisk opplysningsforbund

Spekter

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens lånekasse for utdanning

Steinerskoleforbundet

Studentsamskipnadene

Tekna

Uninett AS

Unio

Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Universitets og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Virke

Voksenopplæringsforbundet

VOX

Følg saken Endringer for fagskolene

 • Oppstart av ny maritim utdanning

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet får tilby en ny maritim bachelorutdanning, spesialtilpasset søkere med toårig maritim fagskole.

 • Kunngjøring av utviklingsmidler til fagskoleutdanning 2018

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet  har sendt fagskolene brev der det blir kunngjort muligheten for å søke om utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2018.

 • Høring om endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Kunnskapsdepartementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • 48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk gjennomslag for alle sine satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget behandlet fagskolemeldingen i dag. Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning.

 • Kunngjøring utviklingsmidler fagskoleutdanning 2017

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk Stortingets støtte for å bevilge utviklingsmidler til fagskoleutdanning i 2017, og nå lyser departementet ut 35 millioner kroner til dette formålet. Fagskolene har frist til 12. mai for å søke.

 • Meld. St. 9 (2016–2017) - Fagfolk for fremtiden

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. Tiltakene som foreslås i meldingen vil langt på vei bidra til å oppfylle denne visjonen. Regjeringen vil prioritere å gi et løft til fagskolesektoren hva gjelder kvalitet, fagmiljø, studentvelferd, finansiering og styring. I tillegg vil regjeringen priorotere å utvikle kunnskapsgrunnlaget om fagskolene fordi det i dag er for lite kunnskap om de enkeltfaktorene som påvirker kvaliteten i utdanningene. Det vil være behov for å fortsette å rette oppmerksomheten mot fagskolesektoren også i fremtiden. Med denne meldingen vil regjeringen legge til rette for god utdanningskvalitet, mer solide fagskoler og tettere samarbeid mellom fagskolene og arbeidslivet og samtidig berede grunnen for ytterligere løft for fagskolesektoren i tiden fremover.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringen er i § 1-9 (ny bokstav d) hvor det forslås hjemlet at NOKUTs faglige vurdering i forbindelse med vedtak om tildeling av penger til kvalitetsfremmede tiltak ved institusjonene ikke kan påklages.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 27.09.2016

 • Høring - forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskole¬utdanning. Forslagene omfatter private høyskoler og fagskoler. Forslagene retter seg i hovedsak mot krav til bruk av statlig og offentlig tilskudd og egenbetaling, med tilhørende regulering av rapportering, regnskap, kontroll og tilsyn. Departementet mener dagens reguleringer av tilskudd og egenbetaling er for overordnet, og at det på enkelte områder er uklart.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 09.09.2016

 • Høring av rapport- Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Departementet oppnevnte i september 2013 en ekspertgruppe for å utrede deler av regelverket for private høyskoler og fagskoler. Ekspertgruppens rapport "Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste" ble sendt på høring 25. februar 2015.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 01.06.2015

 • Høring - NOU 2014: 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Fagskoleutvalget leverte sin innstilling, NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. 

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 25.03.2015

 • Nødvendig med nytenkning om fagskoler

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. I dag overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren.