Høring om forskrift om tilskudd til veteranforskning

Forsvarsdepartementet sender vedlagte utkast til forskrift med høringsnotat til offentlig høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.06.2024

Vår ref.: 23/10092

Departementet foreslår å regulere en tilskuddsordning for forskning innenfor veteranfeltet med vedlagte forslag til forskrift.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på regjeringen.no. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må vår ref. oppgis i emnefeltet eller tilsvarende.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Også andre enn dem som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Departementet ber om innspill innen 30. juni 2024.

Med hilsen

 

Kjersti C. Klæboe

ekspedisjonssjef

 

 

Sindre Weber

Seniorrådgiver

Forskerforbundet
NIKU
NILU
ISF
Nordlandsforskning
NTNU Samfunnsforskning
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter
Falstadsenteret
Nansen fredssenter
Narviksenteret
Raftostiftelsen
Det europeiske wergelandsenteret
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
FINANSDEPARTEMENTET
FORSVARET
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE
POLITIDIREKTORATET
POLITIHØGSKOLEN
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
NORD UNIVERSITET
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT
UNIVERSITETET I AGDER
UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETET I STAVANGER
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
ENERGIDEPARTEMENTET
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
STATSMINISTERENS KONTOR
UTENRIKSDEPARTEMENTET
HELSE NORD RHF
TEKNA-TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER
BEFALETS FELLESORGANISASJON
FELLESFORBUNDET
KOL - KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING
NITO -  NORGES INGENIØR - OG TEKNOLOGORGANISASJON
NORGES OFFISERS- OG SPESIALISTFORBUND
NORSK TJENESTEMANNSLAG
PARAT FORSVAR
Norsk Reservistforbund
VETERANFORBUNDET SIOPS - SKADDE I INTERNASJONALE OPERASJONER
SINTEF AS
INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING
Fridtjof Nansen Institutt
UNIO HOVEDORGANISASJONEN FOR UNIVERSITETS- OG HØYSKOLEUTDANNA
DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENTET (DFD)
NORGES MUSEUMSFORBUND
ARKIVET FREDS OG MENNNESKERETTIGHETSSENTER
Akademikerne
HELSE SØR-ØST RHF
HELSE VEST RHF