Høring: Forskrifter om militær luftfartsmyndighets krav til militær luftfart

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til forskrifter om militær luftfartsmyndighets (MLFM) krav til militær luftfart, herunder bemanningen av militære luftfartøy, militær lufttrafikk og operative forhold, militære flysikringstjenester, militære landingsplasser og militær luftdyktighet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2024

Vår ref.: 23/449

Høringsbrev om forskrifter om militær luftfartsmyndighets krav til militær luftfart

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til forskrifter om den militære luftfartsmyndighets krav til militær luftfart, herunder bemanningen av militære luftfartøy, militær lufttrafikk og operative forhold, militære flysikringstjenester, militære landingsplasser og militær luftdyktighet.

 

Forslaget gis på bakgrunn av et behov om å fastsette, kodifisere og samle nasjonalt regelverk om militær luftfart, og de foreslåtte forskriftene bør leses i sammenheng, og har som mål å gi et enklere, mer samlet og oppdatert nasjonalt regelverk for norsk militær luftfart.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for underliggende etater og relevante organer som ikke er oppført på adressatlisten. Frist for å sende inn høringssvar er 17. januar 2024.

Høringen er offentlige etter offentleglova og høringssvar blir publisert. Vi ber om at skjemaet for høringssvar under benyttes.

Mottakere:
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
FINANSDEPARTEMENTET
ETTERRETNINGSTJENESTEN E
FORSVARETS HØGSKOLE FHS
FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH
FORSVARSSTABEN FST
FORVARETS SIKKERHETSAVDELING FSA
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT
FORSVARSBYGG
FORSVARSMATERIELL
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
GENERALADVOKATEN
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
HOVEDREDNINGSSENTRALEN
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)
SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS)
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
STATSFORVALTAREN I ROGALAND
STATSFORVALTEREN I AGDER
STATSFORVALTEREN I INNLANDET
STATSFORVALTEREN I NORDLAND
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
STATENS HAVARIKOMMISJON
UTENRIKSDEPARTEMENTET
Luftforsvarsstaben
BEFALETS FELLESORGANISASJON
AVINOR AS
ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
STATSFORVALTAREN I VESTLAND
FELLESFORBUNDET
HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
LUFTAMBULANSETJENESTEN HF
NHO LUFTFART
NITO -  NORGES INGENIØR - OG TEKNOLOGORGANISASJON
NORGES FORSVARSFORENING
NORGES OFFISERS- OG SPESIALISTFORBUND
NORSK MILITÆRJURIDISK FORENING
NORSK TJENESTEMANNSLAG
NORSK TOTALFORSVARSFORUM
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
PARAT FORSVAR
YS STAT