Høring om forslag til endring i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2021

Vår ref.: 21/1030

Vedlagt følger utkast til forslag til endringer i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester.

Norsk akkreditering (NA) er Norges nasjonale akkrediteringsorgan. Formålet med akkreditering er å skape tillit til testresultater og sertifikater fra akkrediterte virksomheter og slik bidra til trygge varer og tjenester i Norge. Norsk akkreditering bidrar også til internasjonal aksept og markedsadgang for norske varer og tjenester.  

Det er et ønske å forenkle og rydde opp i forskriften om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester slik at forskriften blir lettere tilgjengelig for etatens kunder og at den gjenspeiler Norsk akkrediterings tjenesteutøvelse. Videre er det viktig at etatens gebyrsatser fastsettes og er i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-112/2015.

I utkastet til forslag til endringer i forskriften er det tatt inn følgende endringer:

  1. Språklige endringer for å gjøre forskriften mer tilgjengelig for etatens kunder.
  2. Sortere gebyrsatsene etter gebyrtyper, ikke etter type akkreditering, som i dagens forskrift.
  3. En ny bestemmelse om etatens praksis om gebyrer ved suspensjon, for å få dette nedfelt i forskrifts form.
  4. Endringer i satsene for administrasjons- og harmoniseringsgebyret, og årsgebyret:
    • Administrasjons- og harmoniseringsgebyr foreslås økt fra kr 110 til kr 220.

Dekker aktiviteter i forbindelse med vedlikehold og administrasjon av personell som leies inn på bedømmingsoppdrag, og som setter NA i stand til å bemanne og levere tjenester med rett teknisk kompetanse.

  • Årsgebyr foreslås økt fra kr 3 546/11 775 til en flat rate på kr 15 390 og gjøres gjeldende for flere typer eksisterende akkrediteringsordninger.

Dekker arbeid i forbindelse med vedlikehold og administrasjon av eksisterende akkrediteringer og andre godkjenningsordninger.

Forslag 1-2 vurderes som mindre endringer som forenkler og rydder i forskriften. En forenkling i forskriftens språk vil gjøre at den blir lettere tilgjengelig for etatens kunder og andre som leser forskriften, i tillegg til at forskriften blir tydeliggjort og gir dermed mindre rom for tolking av innholdet i forskriften. Dette er i tråd med statens satsing på klarspråk.

Forslag 3 nedfeller i forskrifts form etatens praksis over flere år om gebyrer ved suspensjon og tilbaketrekking av akkreditering eller andre godkjenningsordninger.

Forslag 4 begrunnes med viktigheten av at gebyrene skal være kostnadsdekkende jf. Finansdepartementets rundskriv R-112/2015. Statlige gebyrer skal være kostnadsdekkende for den tjenesten gebyret skal dekke. Rundskrivet påpeker også at etaten skal ha kjennskap til utregningsgrunnlaget for gebyrene. En sammenslåing av gebyrer vil videre bidra til å sikre større grad av økonomisk forutsigbarhet både for NA og NAs kunder, samt en økt grad av effektivisering siden gebyrene blir enklere å administrere og effektuere.

Nærmere om forslag 4.1

Administrasjons- og harmoniseringsgebyret per i dag med en sats på kr 110 er ikke kostnadsdekkende for det arbeidet gebyret skal dekke, og det foreslås en økning til kr 220.

Gebyret skal dekke oppgaver som etaten utfører ved vedlikehold og administrasjon av personell som leies inn til bedømmingsoppdrag. At tjenesten justeres til å bli kostnadsdekkende vil gjøre at etaten får bedre grunnlag til å leie inn teknisk kompetent personell. Etaten anslår per i dag et ressursforbruk tilsvarende et effektivt årsverk (utgjør 1680 timeverk) i NA. Utover lønnskostnader knyttet til årsverket inngår noe direkte kostnader samt en forholdsmessig andel av indirekte felleskostnader (lønns- og driftskostnader) i beregningsgrunnlaget.

Nærmere om forslag 4.2

Det foreslås å slå sammen årsgebyr for flere typer akkrediteringer og godkjenninger slik at det blir et felles gebyr med en flat rate på kr 15 390.

Gebyret dekker arbeidet med vedlikehold og administrasjon av akkrediteringer og andre godkjenningsordninger, og det er per i dag ulike årsgebyr og satser avhengig av akkrediteringsstandard/GLP-ordning.  Kostnadene for disse er på kr 3 546 eller kr 11 775 avhengig av type akkreditering/godkjenning. Etaten anslår at ressursforbruket som brukes til arbeidet med vedlikehold og administrasjon av akkrediteringer og andre godkjenningsordninger tilsvarer et og et halvt effektivt årsverk (2 520 timeverk). Utover lønnskostnader inngår også en forholdsmessig andel av felleskostnadene (lønns- og driftskostnader) i beregningsgrunnlaget.

Bakgrunnen for endringsforslaget er de tjenester som etaten leverer til akkrediterte virksomheter, og som dekkes av årsgebyret, er sammenfallende uavhengig av akkrediteringsstandard/ GLP-ordning, og antall fag-/ekspertiseområder virksomheten har. Et flatt årsgebyr per akkreditering/ godkjenningsordning vil være mer korrekt og kostnadsdekkende, samtidig som det vil sikre likebehandling blant de akkrediterte. Et flatt gebyr vil videre gjøre etaten mindre sårbar økonomisk, sikre større grad av økonomisk forutsigbarhet både for NA og NAs kunder, samt effektivisering siden gebyrene blir enklere for etaten å administrere og effektuere.

Frist for å sende inn høringssvar er mandag 21.juni 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Randi Vesseltun (e.f.)

avdelingsdirektør

Vibeke Hagelsteen

seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet 

Barne- og likestillingsdepartementet 

Finansdepartementet 

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

 Justis- og beredskapsdepartementet

 Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 Kulturdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Olje- og energidepartementet 

Samferdselsdepartementet

 Utenriksdepartementet 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Enterprise Europe Network

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Innovasjon Norge

Justervesenet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Norsk akkreditering

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

DNV GL

Finans Norge

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Hovedorganisasjonen Virke

Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning (FAFO)

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Nemko

Regnskap Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Norges Juristforbund

Norsk Elektroteknisk Komité

Næringslivets Hovedorganisasjon

Standard Norge

Tilsynsrådet For Advokatvirksomhet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)