Høring om forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger for å følge opp lovendringene om arbeidsavklaringspenger som trer i kraft 1. januar 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2017

Vår ref.: 17/2796

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger for å følge opp lovendringene om arbeidsavklaringspenger som trer i kraft 1. januar 2018. Lovendringene framgår av Prop. 74 L (2016–2017) Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)., Innst. 390 L (2016–2017) og lovvedtak 114 (2016–2017).

I høringsnotatet foreslås det også å forskriftsfeste en del forvaltningspraksis som i dag framgår av Arbeids- og velferdsetatens rundskriv.

Kort om noen hovedtrekk i høringsnotatet:

  • Å gjennomføre et arbeidsrettet tiltak er sentralt for rett til arbeidsavklaringspenger og det foreslås definert i forskriften hva et arbeidsrettet tiltak er. Det foreslås at et arbeidsrettet tiltak kan være et arbeidsmarkedstiltak, etablering av egen virksomhet og aktiviteter i regi av offentlige og private aktører, som er egnet til å styrke medlemmets mulighet for overgang til arbeid.
  • Det foreslås at arbeidsavklaringspengene skal reduseres tilsvarende én dags ytelse dersom personen unnlater å møte til Arbeids- og velferdsetaten etter innkalling, møte som avtalt på et arbeidsrettet tiltak, behandling eller utredning og gi de opplysninger og levere de dokumenter som etaten krever framlagt. Dersom mottakeren hadde rimelig grunn til ikke å oppfylle aktivitetsplikten, skal reduksjonen i ytelsen tilbakeføres. For bedre å kunne evaluere reaksjonen, foreslås det at bestemmelsen innføres fra 1. januar 2018 i noen fylker og fra 1. januar 2019 i de resterende fylkene.
  • For personer som har avsluttet arbeidsavklaringspenger før maksimal periode og som kommer inn igjen på arbeidsavklaringspenger før det har gått 52 uker, foreslås det at de skal fortsette i den opprinnelige stønadsperioden.

Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft fra samme tidspunktet som lovendringene, dvs. 1. januar 2018.

Høringsfristen er tirsdag 31. oktober 2017.

Les og svar digitalt på høringen ved å bruke skjemaet «Send inn høringssvar» nedenfor. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.

Med hilsen

Bjørn Dølvik (e.f)

avdelingsdirektør

                                                              Ane-Louise Svele

                                                              seniorrådgiver

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsgiverforeningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)
Arbeid og inkludering (Attføringsbedriftene)
Autismeforeningen
Cerebral Parese-foreningen
Datatilsynet
Den norske dommerforening
Den norske legeforening
Departementene og Statsministerens kontor
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
Forum for Arbeidstrening
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesmannsembetene
Gatejuristen
Husbanken
Høyskolen i Oslo
Høyskolen i Sørøst-Norge
Jussbuss i Oslo
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Kirkens bymisjon
Kommunene
Kreftforeningen
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kommunal landspensjonskasse (KLP)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)
Lånekassen
Nasjonalt kompetansesenter for sjelden diagnoser (NKSD)
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund (NHF)
Norges ME-forening
Norsk attføringsforum (NOA)
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf)
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Personskadeforbundet LTN
Regnskap Norge
Rehabiliteringssenteret AiR
Rettspolitisk forening (RPF)
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo)
SENO – Supported Employment Norge (tidl. Forum for Arbeid med bistand)
Senter for seniorpolitikk
Sivilombudsmannen
Statens Helsetilsyn
Statens pensjonskasse (SPK)
Trygderetten
Uføres Landsorganisasjon
Unge funksjonshemmede
Unio
Velferdsalliansen/EAPN Norway
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)