Høring om forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

Høringen er en oppfølging av evalueringen av tvisteloven og har bakgrunn i innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien. Forslagene skal fremme tvistelovens formål om en forsvarlig, effektiv og proporsjonal behandling av sivile saker i domstolene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2018

Vår ref.: 18/3837

Høring om forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tvisteloven. Høringsnotatet er en oppfølging av evalueringen av tvisteloven. Forslagene i høringsnotatet har i hovedsak bakgrunn i evalueringen og senere innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien. Rapporten fra evalueringen er publisert på departementets nettsider: www.regjeringen.no/no/dokumenter/evaluering-av-tvisteloven/id732374/

I høringsnotatet foreslås det endringer for å fremme formålene om en forsvarlig, effektiv og proporsjonal behandling av sivile saker i domstolene. Mange av forslagene søker å ivareta hensynet til at saksbehandlingen og sakskostnadene skal stå i et rimelig forhold til sakens betydning og tvistegjenstandens verdi. Det foreslås å heve ankesummen og verdigrensen for obligatorisk forliksrådsbehandling og behandling ved småkravprosess. Det foreslås også endringer i reglene om sakskostnader. Videre er det et formål med høringsnotatet å oppnå den kulturendringen man ved tvisteloven så for seg gjennom en aktiv saksstyring i domstolene. Høringsnotatet inneholder blant annet forslag til klargjøring av preklusjonsregler og endringer som gjelder fristregler i tvisteloven. For øvrig gjelder mange av forslagene tekniske og pedagogiske endringer, blant annet med formål om å klargjøre loven ut fra det som legges til grunn som gjeldende rett.

Fristen for å sende inn høringssvar er 20. oktober 2018.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

 

Torunn Salomonsen Holmberg e.f.
fung. avdelingsdirektør

Kaja Moen Welo
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Forliksrådene

Arbeidsretten
Jordskifterettene
Utmarksdomstolen for Finnmark

Advokatbevillingsnemnden
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Disiplinærnemnda for advokater
Domstoladministrasjonen
Erstatningsnemnda for voldsofre
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
Finnmarkskommisjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Generaladvokaten
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
Innstillingsrådet for dommere
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Konkurransetilsynet
Kontoret for voldsoffererstatning
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Patentstyret
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Spesialenheten for politisaker
Statens helsetilsyn
Statens Innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatene
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Tolldirektoratet
Trygderetten
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
ØKOKRIM

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Advokatforeningen
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Amnesty International Norge
Assuranceforeningen Skuld
Debitorforeningen
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Det norske menneskerettighetshuset
Det Norske Nobelinstitutt
Dommerfullmektigforeningen
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Flyktninghjelpen
Folk og forsvar
Forsikringsklagenemnda
Forskerforbundet
Forsvarergruppen av 1977
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Framtiden i våre hender
Fritt ord
Gard Services AS
Gatejuristen
Gjeldsoffer-alliansen
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
ICJ-Norge
InkassoPartner AS
Institutt for Forsvarsstudier
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Islamsk Råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkerådet
Kommunalbanken AS
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kreditorforeningen
KS
KUN – senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen uventet barnedød
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leger Uten Grenser
Lindorff AS
Markedsforbundet
Miljøstiftelsen Bellona
MOT
Naturvernforbundet
NHO - Sjøfart
Nordisk skibsrederforening
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Offisersforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk journalistlag
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk militærjuridisk forening
Norsk Presseforbund
Norsk psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
Norsk telegrambyrå
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Tollerforbund
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Norske Boligbyggelags Landsforbund
NRK AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
OBOS
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Posten Norge AS
Pressens Faglige Utvalg
Pressens offentlighetsutvalg
Raftostiftelsen
Regelrådet
Rettspolitisk forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen
Sparebankforeningen i Norge
Statsadvokatenes forening
Statstjenestemannsforbundet
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenter for fornærmede i straffesaker
Støttesenter mot incest  og seksuelle overgrep i Oslo og Tromsø
Tekna
Tomtefesterforbundet
Transparency International Norge
Transportbrukernes fellesorganisasjon
TV2 AS
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  

Handelshøyskolen BI
Høgskulen i Volda
Høyskolen Kristiania
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet Storbyuniversitet
Politihøgskolen
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT - Norges arktiske universitet