Høring - oppheving av plikten til å tilby grunnleggende banktjenester i Postens landpostnett

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om å oppheve Postens plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet gjennom lov om tilbud av grunnleggende banktjenester i Posten Norge AS sitt ekspedisjonsnett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.03.2021

Vår ref.: 20/2803

Høring - oppheving av plikten til å tilby grunnleggende banktjenester i Postens landpostnett

Samferdselsdepartementet viser til vedlagte høring med forslag om å oppheve Postens plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet gjennom lov om tilbud av grunnleggende banktjenester i Posten
Norge AS' ekspedisjonsnett.

Departementet ber spesielt om å få innspill om hvilke konsekvenser et bortfall av tilbudet om banktjenester i landpostnettet vil kunne få og eventuelle avbøtende tiltak.

Departementet ber om eventuelle høringsinnspill til forslaget innen 17. mars 2021.


Med hilsen

Øyvind Ek (e.f.)
avdelingsdirektør

Randi Hovde
utredningsleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Se vedlegg (pdf) 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
DNB Bank ASA
Finans Norge
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bondelag
Norsk bonde- og småbrukarlag
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet
Posten Norge AS
Sametinget
Utenriksdepartementet