Høring - Rapport om fusjoner i agro- og næringsmiddelindustrien

Høringssvarene meddelt sekretæriatet i Nordisk Ministerråd 3. mars 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200401918-/EBE

26.10.04

Høringsbrev - Rapport om fusjoner i agro- og næringsmiddelindustrien

Nordisk embetsmannskomite under Nordisk Ministerråd har i de siste årene støttet et prosjekt om fusjoner i agro- og næringsmiddelindustrien. Det danske Landbruksråd har vært prosjektansvarlig. Det foreligger nå en rapport fra prosjektet. Rapporten følger vedlagt. Vi har også lagt ved et kort sammendrag om prosjektet med tittelen: Samarbeijde over landegrænser.

Rapporten ble fremlagt på Nordisk embetsmannskomite for jord- og skogbruk sitt møte i Akureyri på Island 12. august i år. Det ble der vedtatt å offentliggjøre rapporten og drøfte den videre etter at den hadde vært på nasjonal høring.

Det overordnede mål for prosjektet har vært å bidra til å styrke konkurranseevnen i den nordiske agro- og næringsmiddelindustri. Det har skjedd gjennom en kartlegging og analyse av samarbeidet og samarbeidsmulighetene i agro- og næringsmiddelindustrien i Norden og således skaffe fram ny kunnskap som kan bidra til et bedre grunnlag for økt samarbeid mellom virksomheter i den nordiske agro- og næringsmiddelindustrien. Rapportens konklusjoner og anbefalinger presentert i kapitel 9 og 10.

Landbruks- og matdepartementet anmoder om tilbakemelding på rapportens konklusjoner og anbefalinger i kapitel 9 og 10 samt andre forhold som en fra norsk side mener bør vektlegges.

Vi ser gjerne at det kommer synspukter på den rolle som Nordisk Ministerråd kan spille med hensyn til forslagene om framtidig nordisk forsknings- og utredningsaktivitet og dannelse av et nordisk forum for å styrke det nordiske samarbeidet.

Vi ber om tilbakemelding innen torsdag 18. november 2004.

E-mail: eivind.berg@lmd.dep.no
Tel. 22 24 93 40

Vedlegg: Rapport TemaNord 2004:530. Mergers, Alliances and Acquisitions in the Nordic Agro and Food Industry
Samarbejde over landegrænser

Med hilsen

Sverre Kvakkestad
avdelingsdirektør

Eivind Berg
seniorrådgiver

  • Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
  • Norsk Landbrukssamvirke
  • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
  • Kjøttindustriens Fellesforening
  • COOP Norge