Høring - regulering av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om regulering av tollrepresentant i lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.08.2022

Vår ref.: 19/1597

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om regulering av tollrepresentant i lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift.

Det foreslås at det tas inn regler om bruk av tollrepresentant i vareførselsloven og tollavgiftsloven, og at tollrepresentantens og den representertes ansvar for tollavgift klargjøres i tollavgiftsloven.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 12. august 2022. For å gi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen
Henriette Hjort  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                       Unni Raadim
                                                                                       lovrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bilimportørenes Landsforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge (FNO)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Kystrederiene
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Morokulien - Grensetjenesten
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Flygerforbund
Norsk kabinforening
Norsk sjøoffiserers forbund
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Transportsentralen A/L
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet