Høring - Revidert forslag til nytt forbrukerkredittdirektiv

Høringsfrist: 12.12.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/11723 EP HCH/ANO/an

13.10.2005

Revidert forslag til nytt forbrukerkredittdirektiv

EU-kommisjonen fremmet 11. september 2002 forslag til et nytt forbrukerkredittdirektiv (COM (2002) 443 final). Ved brev 16. oktober 2002 orienterte Justisdepartementet berørte instanser om direktivforslaget.

Direktivforslaget har senere vært til behandling i Europaparlamentet og Rådet. På bakgrunn av til dels omfattende endringsforslag fra Europaparlamentet la Kommisjonen 7. oktober 2005 frem et revidert direktivforslag.

Justisdepartementet ønsker med dette for ordens skyld å gjøre oppmerksom på det reviderte direktivforslaget. Eventuelle merknader kan sendes til Justisdepartementet, gjerne per e-post til per.wang@jd.dep.no, innen 12. desember 2005, jf. utredningsinstruksen punkt 5.3.

Vi gjør oppmerksom på at Norge ikke har direkte tilgang til den videre behandlingen av det reviderte direktivforslaget. Eventuelle muligheter for å påvirke det endelige resultatet er derfor begrenset.

Direktivforslaget i engelsk versjon følger vedlagt.

Nærmere informasjon om direktivarbeidet kan finnes på Kommisjonens nettsted: http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/fina_serv/cons_directive/index_en.htm

Med hilsen

Hege C. Haukaas e.f.
lovrådgiver

Andreas Nordby
førstekonsulent

Departementene
Regjeringsadvokaten
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Kredittilsynet
Statens institutt for forbruksforskning
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund
Bilimportørenes Landsforening
Dagligvareleverandørenes forening
De norske Bokklubbene as
Den Norske Advokatforening
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Dommerforening
eforum.no
Elektronikkforbundet
Elektronikk Importør Foreningen
Energibedriftenes Landsforening
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Hobby- og Leketøyhandlernes Forening
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Konkurransetilsynet
Kontor- og datateknisk Landsforening (IKT-Norge)
Landsorganisasjonen i Norge
Markedsføringsforeningen i Oslo
Møbelhandlernes Landsforbund
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Båtbransjeforbund
Norges Eksportråd
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Norges Elektriker- og kraftstasjonsforbund
Norges grossistforbund
Norges Håndverkerforbund
Norges Jernvarehandlerforbund
Norges Juristforbund
Norges Kooperative Landsforening
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges Musikkhandlerforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk forening for bygg- og entrepriserett
Norsk Kennel Klubb
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Parfymehandlernes Landsforbund
Rettspolitisk forening
Sparebankforeningen i Norge
Teknologibedriftenes Landsforening
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund