Høring - Tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret for eID-tilbydere

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov om elektroniske tillitstjenester samt forslag til endring i selvdeklarasjonsforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.10.2023

Vår ref.: 23/4507

Departementet foreslår en hjemmel i lov 15. juni 2018 nr. 44 om elektroniske tillitstjenester, for tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret for eID-tilbydere, samt endring i forskrift 21. november 2019. nr. 1578 om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften) § 18 fjerde punktum.


Forslaget innebærer at eID-tilbydere kan innhente opplysning om utenlandsk identifikasjonsnummer fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt.


En midlertidig hjemmel ble fastsatt i selvdeklarasjonsforskriften i forbindelse med pandemien. En permanent hjemmel bør imidlertid fastsettes i lov. Vi ber om forståelse for den korte høringsfristen. Den midlertidige hjemmelen utløper 31. desember og det haster derfor med å få på plass en permanent hjemmel.


Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. 

Fristen for å sende høringssvar er 24. oktober 2023. Høringsuttalelse bør fortrinnsvis avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no. Vi ber om at adressatene, dersom det er relevant, forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter som ikke er oppført på høringslisten.

Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør

Mette Bredengen
fagdirektør

Apotekerforeningen
Arbeids- og
inkluderingsdepartementet
Arkivverket
BankID BankAxept
Barne- og
familiedepartementet
Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet
Bergen kommune
Bits AS
Brønnøysundregistrene
Buypass AS
Commfides Norge AS
Datatilsynet
Delta
Den norske
advokatforening
Den norske dataforening
Departementenes
sikkerhets- og
serviceorganisasjon
Direktoratet for
byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning
og økonomistyring
Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
Domstoladministrasjonen
Drammen kommune
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon
Halden kommune
Side 3
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og
omsorgsdepartementet
Helse sør-øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Klima- og
miljødepartementet
Kommunesektorens
organisasjon
Konkurransetilsynet
Kultur- og
likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og
matdepartementet
Landsorganisasjonen i
Norge
Mattilsynet
Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal
sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt ID-senter
Nord Universitet
Norges forskningsråd
Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet
Norsk helsenett
Norsk organisasjon for
asylsøkere
Nærings- og
fiskeridepartementet
Olje- og
energidepartementet
Oslo kommune
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Side 4
Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes
organisasjoner
Samferdselsdepartementet
Skatteetaten
SMB Norge
Statens kartverk
Statens sivilrettsforvaltning
Statsforvalterens
fellestjenester
Statsministerens kontor
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-
Norge
Utdanningsdirektoratet
Utenriksdepartementet