Høring - UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs — nytt tekstforslag

Høringsfrist: 18.11.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400272 EP IHO/an

06.10.2005

UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs – nytt tekstforslag

Vi viser til tidligere høringsbrev herfra 26. februar 2004 om arbeidet i regi av UNCITRAL med en ny konvensjon om transport av gods til sjøs. Vedlagt følger et nytt tekstforslag (A/CN.9/WG.III/WP.56) som avspeiler den siste utviklingen i arbeidet. Arbeidsgruppen holder fortsatt på med annen gangs gjennomlesning av konvensjonsteksten.

Justisdepartementet ønsker å motta innspill fra høringsinstansene til de problemstillinger som konvensjonsutkastet reiser. Det neste møtet i forhandlingene finner sted i Wien 28. november til 9. desember 2005. Da står følgende deler av konvensjonsutkastet på dagsordenen (i denne rekkefølgen):

  • Kapittel 16 og 17: Jurisdiksjon og voldgift
  • Kapittel 8: Avsenderens forpliktelser
  • Kapittel 10: Levering til mottakeren
  • Kapittel 12: Overføring av rettigheter
  • Kapittel 11: Kontroll under transporten

Til disse kapitlene vil vi derfor sette pris på å motta innspill innen 18. november 2005. Innspill som kommer etter dette tidspunktet, og innspill til øvrige deler av konvensjonsutkastet vil imidlertid også være velkomne, og vil inngå i vårt videre arbeid med forhandlingene. Nærmere informasjon om arbeidet i UNCITRAL finnes på følgende nettadresse: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/3Transport.html. Justisdepartementets forrige høringsbrev finnes på følgende nettadresse: http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/hoeringer/under_behandling/012041-080084/dok-bn.html.

Det kan for berørte næringer være mulighet for å følge forhandlingene som observatør sammen med den norske delegasjonen. Interesserte bes kontakte lovrådgiver Ingeborg B. Holtskog Olebakken (tlf. 22 24 56 92) om dette.

Listen over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 53 62 eller 22 24 53 63.

Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Ingeborg B. Holtskog Olebakken
lovrådgiver

Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Regjeringsadvokaten

Assuranceforeningen Skuld
Braathens Cargo
Cargonet AS
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
DHL International AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Flyselskapenes Landsforening
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS
Gjensidige NOR Forsikring
Grieg Group
Intersped Internasjonal Spedisjon AS
Kredittforetakenes Forening
Leif Höegh & Co
Linjegods AS
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Nor-Cargo ASA
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Statsbaner
Norsk Havneforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederienes Landsforening
SAS Cargo
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)
Sjørettsforeningen
Sjøtrygdgruppen
TakeCargo AS
TNT Norway
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportbedriftenes landsforening
Vesta Forsikring AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Wilh. Wilhelmsen ASA