Høring - Utkast til endringer i postregelverket

Resultat: Ot.prp. nr. 41 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven), Innst.O.nr. 87 (2002-2003) Innstilling frå samferdselskomiteen om lov om endringer i lov 29. november 1996 n

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.09.2002