Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — utkast til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark

Høringsfrist: 15. september 2006

De kollektive og individuelle bruks- og eierrettigheter i Finnmark skal kartlegges og anerkjennes. Det opprettes en kommisjon for å kartlegge rettighetene og en særdomstol som skal avgjøre eventuell tvister.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. september 2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200605181 EO KHR

26.06.2006

Høring – utkast til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark, jf. vedlagte høringsnotat.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for etater og organisasjoner på eget sakområde som ikke står på adressatlisten, men som bør få anledning til å uttale seg.

Høringsfristen er 15. september 2006. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Uttalelser kan også sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no.

Med hilsen

Knut Helge Reinskou
avdelingsdirektør

Benny Solheim
førstekonsulent

Departementene

Sametinget
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen

Bergvesenet
Domstoladministrasjonen
Fylkesmannen i Finnmark
Reindriftsforvaltningen
Statskog SF

Norske Reindriftsamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund

Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon

Finnmark Bondelag
Finnmark Bonde- og Småbrukerlag
Finnmark Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark
Alta Laksefiskeri Interessentskap
Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget
Neidenelvens Fiskefellesskap

Alta kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Gamvik kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Karasjok kommune
Kautokeino kommune
Kvalsund kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Vadsø kommune
Vardø kommune

Til toppen