Høring - Utkast til forskrift om hunder

Frist 23.04.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/02824 PPU/MSv

03.03.2004

Høring – utkast til forskrift om hunder

Justisdepartementet sender på høring et utkast til forskrift om hunder med hjemmel i lov om hundehold 4. juli 2003 nr. 74 § 19 første ledd jf. andre ledd og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd første punktum.

Departementet ber om at høringsinstansene avgir sine merknader innen 23. april 2004.

Selv om forslaget utelukkende inneholder regler om forbud mot farlige hunder, herunder amerikansk staffordshire terrier, og ulveblandinger, har departementet valgt å benevne forskriften ”Forskrift om hunder”. Bakgrunnen for dette er at eventuelle senere forskrifter som gis med hjemmel i hundeloven, skal innarbeides i denne forskriften, og at man således kun har én forskrift å forholde seg til. Dette er i tråd med målsettingen om å begrense antall forskrifter og dessuten vil det være enklere for brukerne å få oversikt over reglene om hundehold.

Forslaget gir hjemmel for å forby amerikansk staffordshire terrier og blandinger der denne rasen inngår og hundetyper som er en krysning av ulv og hund.

Det foreslås videre at kamphundforskriften oppheves, og at bestemmelsene, med noen forenklinger, videreføres i den nye forskriften.

Det understrekes at bestemmelsene om forbud mot visse hundetyper som foreslås overført fra kamphundforskriften til hundeforskriften ikke er gjenstand for høring, idet det ikke foreslås noen realitetsendring. Departementet ønsker kun synspunkter på forslaget om forbud mot amerikansk staffordshire terrier og ulveblandinger. Eventuelle synspunkter på den tekniske samordningen av reglene i kamphundforskriften i nærværende utkast imøteses også.

Høringsinstansene må vurdere behovet for å forelegge forslaget for underordnede instanser.

Også andre enn de som fremgår av høringslisten, inviteres til å avgi høringsuttalelse.

Med hilsen

Håkon Skulstad
avdelingsdirektør

Magne Svor
underdirektør

Departementene

Fylkesmennene

Sametinget

Fylkeskommunene

Sivilombudsmannen

Riksadvokaten

Politidirektoratet

Direktoratet for naturforvaltning

Toll- og avgiftsdirektoratet

Oslo kommune

Bergen kommune

Trondheim kommune

Enebakk kommune

Grue kommune

Nedre Eiker kommune

Nittedal kommune

Oppdal kommune

Salangen kommune

Vefsn kommune

Barneombudet

Forsvarets hundeskole

Reindriftsforvaltningen

Reindriftsstyret

Rådet for dyreetikk

Den norske Advokatforening

Den norske Veterinærforening

Dyrebeskyttelsen i Norge

Dyrenes Venner

Dyreombudet

Ellingsrud hundeklubb

Foreningen for omplassering av dyr

Foreningen for Hundeomplassering

Friluftslivets fellesorganisasjon

Fuglehundklubbenes Forbund

Jakthundrådet

Kommunenes sentralforbund

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Natur og Ungdom

NOAH for dyrs rettigheter

Norges Bondelag

Norges hundekjørerforbund

Norges Hunder Landsforbund

Norges Jeger og fiskerforbund

Norges Landbrukshøyskole

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Velforbund

Norges Veterinærhøgskole

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Adferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS)

Norsk Hundetrenerforening, Solbergmoen

Norsk Kennel Klub

Norsk politihundlag

Oslo hundeskole

Redd Barnas Rettighetssenter

Verdens Naturfond (WWF Norge)

Norsk Terrier Klub og Komiteen for å bevare amerikansk staffordshire terrier v/ Kirsten Svendsen

Foreldregruppen v/ Roger Åsheim