Høring - utkast til forskrift om kommunens vaksinasjonstilbud i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet mv.

Høringsfrist 1. juli 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200602687/HilS

28.03.06

Høring av utkast til forskrift om kommunens vaksinasjonstilbud i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring vedlagte utkast til forskrift om kommunens vaksinasjonstilbud i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet med hjemmel i smittevernloven § 3-8. Utkastet til forskrift inneholder forslag om et influensavaksinasjonsprogram som et tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen hos risikogruppene for sesonginfluensa. Departementet foreslår videre at bestemmelsene om barnevaksinasjonsprogrammet flyttes fra forskrift 3. april 2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skole-helsetjenesten til den nye forskriften. Dette er en teknisk flytting, og innebærer ingen forandring av barnevaksinetilbudet ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegg foreslås nødvendige tekniske endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften) og forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste.

  1. Bakgrunn

Det er viktig at vaksinasjonsdekningen i risikogruppene for den årlige sesong-influensaen er så høy som mulig. En økning i vaksinasjonsdekningen vil først og fremst føre til færre smittede og færre døde i forbindelse med de årlige influensaene i tillegg til sparte utgifter for helsetjenesten. Dessuten vil tiltak for å øke vaksinasjonsdekning-en i en normalsituasjon også innebære styrket beredskap mot en eventuell influensa-pandemi ved at kommunen forbereder og tilrettelegger for et effektivt system for massevaksinasjon.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har definert at følgende personer tilhører risikogrupper for sesonginfluensa: Personer som er 65 år eller eldre, beboere på alders- og sykehjem, samt voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, kroniske hjerte-/karsykdom-mer, nedsatt infeksjonsforsvar eller diabetes. I dag er det ca. 900 000 personer i Norge som inngår i disse risikogruppene, hvorav ca. to tredjedeler er personer over 65 år. Tidligere år har kun 30-40 % av risikogruppene vaksinert seg, men i 2005 har andelen vært høyere.

Norge er imidlertid blant de land i Europa som har lavest vaksinasjonsdekning i befolkningen totalt sett og i risikogruppene. Norge har gjennom tilslutning til WHO’s resolusjon om bekjempelse av influensa uttrykt enighet om å tilstrebe en økning av dekningen av influensavaksinen til 75 % i 2010 i risikogruppene. Ett av virkemidlene for å nå dette målet er å inkludere tilbud om influensavaksine til risikogruppene i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet som kommunen skal tilby befolkningen i medhold av smittevernloven.

  1. Gjeldende ordninger

Smittevernloven av 5. august 1994 nr. 55 § 3-8 om vaksinering og immunisering av befolkningen pålegger Helse- og omsorgsdepartementet å fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer. Kommunehelsetjenesten skal tilby befolkningen dette programmet.

Med utgangspunkt i denne bestemmelsen er det i forskrift 3. april 2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skole-helsetjenesten kap. 3 fastlagt et barnevaksinasjonsprogram som pr. i dag utgjør det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det er Nasjonalt folkehelseinstitutt som gir faglige anbefalinger om innholdet i dette programmet. Barnevaksinasjonsprogrammet er en etablert ordning som gjennomføres i helsestasjons- og skolehelsetjenestens regi. Vaksinene i dette programmet formidles gratis til kommunene fra Folkehelseinstituttet og er gratis for befolkningen. Vaksinasjonene registreres i System for vaksinasjons-kontroll (SYSVAK). System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) er et sentralt helseregister som er etablert i egen forskrift, og Nasjonalt folkehelseinstitutt er databehandlingsansvarlig for dette registret.

Gjennomføringen av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunehelsetjenesten. Imidlertid er dagens ordning for influensavaksinering av risikogruppene ikke nedfelt i regelverk, men er etablert gjennom følgende praksis:

I løpet av mars måned hvert år sender kommunene bestilling til Nasjonalt folkehelse-institutt på forventet behov for influensavaksine til risikogruppene i kommunen. Folkehelseinstituttet kjøper inn influensavaksinen og formidler den til selvkost til kommunene. Organisering av vaksineringen i den enkelte kommune varierer, og det er opp til kommunen å fastsette endelig pris for vaksinering. Prisen varierer derfor noe fra kommune til kommune. Kommunen har imidlertid ingen plikt til å tilby risikogruppene influensavaksine. Personer som ikke er i risikogruppene, kan få kjøpt influensavaksine på resept fra apotek og bli vaksinert hos fastlege.

  1. Nærmere om hovedinnholdet i utkast til forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å utvide det nasjonale vaksinasjonsprogram-met med et influensavaksinasjonsprogram for nærmere bestemte risikogrupper. En slik utvidelse innebærer at det nasjonale vaksinasjonsprogrammet vil bestå av to delpro-gram - en videreføring av dagens barnevaksinasjonsprogram og et nytt influensavaksi-nasjonsprogram. En slik endring må skje i forskrift, og vil innebære at kommunen får plikt til å tilby influensavaksine til risikogruppene. Det vil imidlertid være frivillig om personer i risikogruppene ønsker å benytte seg av kommunens tilbud.

Et influensavaksinasjonsprogram vil skille seg fra barnevaksinasjonsprogrammet på flere måter. Departementet legger til grunn at det må være opp til kommunen å bestemme på hvilken måte influensavaksine skal tilbys risikogruppene. Organiseringen av tilbudet kan gjøres ved hjelp av vaksinasjonsdager på nærmere bestemte vaksinasjonssteder, på helsestasjon eller kommunalt vaksinasjonskontor, ved hjelp av fastlegeordningen, ved hjemmesykepleien, i syke- og aldershjem eller andre institusjoner. Det legges også til rette for at kommunen kan inngå interkommunalt samarbeid om vaksinasjonstilbudet.

For 2006 er det bevilget 15 mill. kroner til Nasjonalt folkehelseinstitutt for innkjøp av vaksinen og gratis formidling av influensavaksinen til kommunene. Det legges opp til at kommunen kan ta betalt for å dekke utgifter til å gjennomføre selve vaksineringen og til tilrettelegging av et system for massevaksinasjon i kommunen. Det forutsettes at kommunen ikke kan ta en høyere pris for vaksinasjonen enn det som er nødvendig i forhold til disse formålene.

I utkastet til forskrift vil dagens bestemmelser om barnevaksinasjonsprogrammet, herunder bestemmelsene om meldeplikt til SYSVAK, videreføres ved at de flyttes fra eksisterende forskrift. Det foreslås imidlertid ikke meldeplikt til SYSVAK for vaksineringen i henhold til det nye influensavaksinasjonsprogrammet. Meldeplikt til SYSVAK for barnevaksineringen opprettholdes uendret. Det vises til at SYSVAK i dag ikke er utbygd for å kunne ta imot meldinger i forbindelse med influensavaksine. Det foreslås imidlertid i utkastet til forskrift at kommunen skal holde oversikt over vaksinasjonsdekningen og rapportere dette til Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Departementet viser for øvrig til omtalen av pneumokokkvaksine til spedbarn i merknadene til utkastet til forskrift. Norge er blant de første landene som nå innfører pneumokokkvaksine som del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen vil på denne bakgrunn være gratis og skal gis ved 3, 5 og 12 måneders kontrollene på helsesta-sjonen. Av praktiske grunner starter imidlertid programmet først den 1. juli 2006 og omfatter alle barn født etter 1. januar 2006. Ordningen forutsetter at Stortinget gir sitt samtykke.

  1. Administrative og økonomiske konsekvenser

Formidling av gratis influensavaksine fra Nasjonalt folkehelseinstitutt til kommunene er etter Helse- og omsorgsdepartementets vurdering en viktig stimulans for den enkelte kommune til å gjennomføre ordningen på en god måte og bidra til å understøtte kommunens etablering av et system for årlig influensavaksinering av risikogruppene.

Forslaget vil få administrative konsekvenser for de kommunene som ikke allerede har etablert et system for å tilby influensavaksine til risikogruppene. Som nevnt under pkt 3 vil dette kunne gjøres på ulike måter, og det vil være opp til kommunen å organisere dette på en hensiktsmessig måte.

Departementet legger til grunn at utkastet til forskrift ikke medfører økte utgifter av betydning for kommunene. Det vises til at helsetjenestens, herunder pleie- og omsorgstjenestens, utgifter til behandling og pleie reduseres ved at færre blir syke av influensa. Det forutsettes videre at kommunen kan ta betalt for å dekke utgifter til arbeidet med å sette influensavaksinene, samt for å tilrettelegge for et system for massevaksinasjon.

  1. Høringsfrist

Høringsinstansene bes spesielt om å uttale seg om tilretteleggingen og gjennomfør-ingen av ordningen, samt om økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget.

Eventuelle høringsuttalelser sendes Helse- og omsorgsdepartementet innen

1. juli 2006. Dersom det er aktuelle høringsinstanser som ikke er oppført på adresselisten, ber departementet om å få beskjed slik at høringsbrevet kan ettersendes. Høringsbrevet er også tilgjengelig på http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/hoeringer/

Eventuelle henvendelser kan rettes til seniorrådgiver Hilde Skagestad, e-post: hils@hod.dep.no eller tlf. 22 24 87 19.

Med hilsen

Jon-Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Skagestad
seniorrådgiver

Utkast til forskrift finner du her

Akademikerne
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Departementene
De regionale helseforetakene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesmennene
Helseforetak
Kommuner
Kommuneleger
Kommunenes Sentralforbund
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landets helsestasjoner
Landets pasientombud
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Likestillingsrådet
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Apotekerforening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barnelegeforening
Norsk Folkehjelp
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk kommuneforbund
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Sykepleierforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Offentlige legers forening
Rikstrygdeverket
Sosial- og helsedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens seniorråd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Veterinærinstituttet
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund