Høring — utkast til forskrift om tillatelse til bruk av beltebil

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

22.08.05

Høring - utkast til forskrift om tillatelse til bruk av beltebil

Miljøverndepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om tillatelse til bruk av beltebil. Forskriften, som har hjemmel i motorferdselloven, skal etter planen tre i kraft 15. november 2005.

Vi ber høringsinstansene om å sende uttalelsene til departementet senest innen 5. oktober 2005.

Postadressen er: Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep., 0030 OSLO.

Høringsinstansene bes, dersom det er mulig, å sende uttalelsen også som vedlegg til en e-post til Miljøverndepartementet. Adressen er: postmottak@md.dep.no.

Formålet med forskriften er å gjøre det mulig å drive rutetransport med beltebil uten hinder av motorferdselslovens generelle forbud mot motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, slik tilfellet var før ikrafttredelse av ny lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr 45 (yrkestransportloven).

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Motorferdsel i forbindelse med rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven (og den tidligere samferdselsloven) er tillatt etter motorferdselloven § 4 første ledd bokstav f.

Med hjemmel i samferdselsloven § 3 kunne det gis løyve til rutetransport med beltebil. Slik rutetransport var tillatt etter motorferdselloven § 4 første ledd bokstav f uten hinder av det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag.

Samferdselsloven ble med virkning fra 1. januar 2003 erstattet av yrkestransportloven.

Ved ikrafttredelsen av yrkestransportloven falt muligheten for å gi løyve til transport med beltebil – både i og utenfor rute – bort idet lovens § 1 tredje ledd ekskluderer beltebiler fra lovens virkeområde.

Det fremgår klart av forarbeidene til bestemmelsen at Samferdselsdepartementet anså det naturlig og tilstrekkelig at all transport med beltebil – både i og utenfor rute – ble vurdert i forhold til lov om motorferdsel i utmark, uten at det samtidig skulle kreves særskilt løyve etter yrkestransportloven, jf Ot. prp. nr 74 (2001-2002) side 27. Dette har ført til at motorferdselslovens unntaksbestemmelse i § 4 første ledd bokstav f ikke lenger tillater rutetransport med beltebil. Etter gjeldende motorferdsellov med tilhørende forskrift, er det ingen anledning til å gi dispensasjon til persontransport med beltebil.

Stortingets flertall har ved behandlingen av Dok. nr. 8:56 (2004-2005) vurdert det slik at dette har vært en utilsiktet virkning av den nye yrkestransportloven. Persontransport med beltebil har hatt et beskjedent omfang, men har lange tradisjoner der hvor slik transport har vært drevet. Det har derfor vært ønskelig med en endring i motorferdselregelverket som fortsatt muliggjør rutetransport med beltebil.

Departementet finner ikke grunn til at det ved nye regler skal gis videre adgang til kjøring med beltebil enn tidligere, og det stilles derfor som vilkår at det tidligere er gitt løyve til slik rutetransport. Det innebærer at transport med beltebil utenfor rute som var fritatt for løyveplikt etter samferdselsloven, ikke omfattes av den nye forskriften.

Kompetansen til å gi tillatelse til rutetransport med beltebil er foreslått lagt til fylkesmannen. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen, og skal blant annet tidsbegrense denne. Etter den tidligere samferdselslov ble løyve til rutetransport etter lovens § 3 i utgangspunktet gitt for 10 år om gangen. Departementet finner ikke at samme tidsrom bør legges til grunn i forskriften. En ser imidlertid at tiltakshaver og brukere kan ha behov for forutsigbarhet, og foreslår av den grunn at en tillatelse kan gis for inntil tre år ad gangen.

Formålet med forskriften er ikke å tillate motorferdsel i utmark i større omfang enn tidligere, men å muliggjøre rutetransport med beltebil i samme grad som før ikrafttredelsen av den nye yrkestransportloven. Det foreslås derfor at transport med beltebil ikke tillates i større omfang eller til andre formål enn tidligere.

Fylkesmennene bes forelegge høringsbrevet med vedlegg for de kommuner forskriften kan være aktuell for.

Med hilsen

Harald Smith Ruberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabeth Harbo-Lervik
rådgiver

Forskrift om tillatelse til bruk av beltebil

Fastsatt av Miljøverndepartementet ……………………… med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 § 4 annet ledd og § 4a.

§ 1
Fylkesmannen kan etter forslag fra kommunestyret gi adgang til bruk av beltebil i de tilfelle hvor det tidligere har vært drevet rutetransport med beltebil etter løyve med hjemmel i tidligere samferdselslov av 4. juni 1976 nr. 63.

§ 2
Kjøring kan ikke tillates i større omfang eller til andre formål enn tidligere. Kjøring bør bare tillates langs de samme traseer hvor rutetransport med beltebil tidligere har vært drevet med løyve.

§ 3
Fylkesmannen skal godkjenne trasévalg og kjøreplan/rutetider. Tillatelsen skal gis for en bestemt anledning eller for en bestemt tidsperiode. Ved særlig behov kan tillatelse gis for en periode på inntil fem år. Fylkesmannen kan stille vilkår ved tillatelsen.

§ 4
Denne forskrift trer i kraft straks.

Kommentarer til forskrift om tillatelse til bruk av beltebil

Til § 1
Bestemmelsen gir fylkesmannen anledning til å gi adgang til bruk av beltebil i de tilfelle der det tidligere har vært drevet rutetransport med beltebil etter løyve med hjemmel i tidligere samferdselslov av 4. juni 1976 nr. 63 § 3.

Det er kommunestyret som etter søknad fra tiltakshaver fremmer forslag til fylkesmannen om å gi tillatelse til bruk av beltebil. Det må fremgå av forslaget at det tidligere har vært drevet rutetransport med beltebil med løyve etter samferdselsloven for samme kjøretrase. Sist tildelte løyve, kart med inntegning av trase, tidsrommet det søkes for, rutetider/kjøreplan, antall kjøretøy, etc. bør vedlegges forslaget.

Bestemmelsen gir fylkesmannen anledning til å gi adgang til bruk av beltebil, men pålegger ingen plikt til å gi slik tillatelse. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse vil det blant annet være naturlig å legge vekt på den tradisjonelle bruk av beltebil i området, den samlede miljø- og støybelastning samt hensynet til andre brukerinteresser. Forholdene kan endre seg over tid, og tillatelse bør derfor ikke gis for mer enn tre år av gangen.

Fylkesmannens vedtak i saken kan påklages etter de alminnelige regler i forvaltningsloven.

Til § 2
Kjøring bør bare tillates langs de samme traseer hvor rutetransport med beltebil tidligere har vært drevet med løyve såfremt det ikke forligger særlige forhold som tilsier at traseen legges ett annet sted. Formålet med forskriften er ikke å tillate motorferdsel i utmark i større omfang enn tidligere, men å muliggjøre rutetransport med beltebil i samme grad som før ikrafttredelsen av den nye yrkestransportloven. Kjøring med beltebil skal derfor ikke tillates i større omfang eller til andre formål enn tidligere.

Til § 3
Fylkesmannen skal godkjenne trasévalg og kjøreplan/rutetider. Transportbehovet kan ofte være sesongbetont. Fylkesmannen skal derfor når han godkjenner kjøreplan/rutetider også angi tidsperiode for planen, for eksempel at kjøreplanen/rutetidene gjelder for vinterferien eller påskeferien med nærmere gitte datoer.

Tillatelsen skal tidsbegrenses. Av hensyn til forutsigbarhet for brukerne og tiltakshaver, kan det være aktuelt å gi en tillatelse over flere år. Tillatelsen bør imidlertid ikke gis for mer enn fem år ad gangen idet transportbehovet og hensynet til miljøet og andre brukerinteresser raskt kan endre seg.

Fylkesmannen kan stille andre vilkår ved tillatelsen, for eksempel om merking av rute, antall kjøretøy m.m.

Departementene

Den Norske Turistforening, P.b. 7 Sentrum, 0101 Oslo

Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo

Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Kommunenes sentralforbund, P.b. 1378 Vika 0114 Oslo

Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo

Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo

Norges Bondelag, P.b. 9354 Grønland, 0135 Oslo

Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo

Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378 Nesbru

Norges Miljøvernforbund, P.b. 539, 5806 Bergen

Norges Naturvernforbund,P.b. 342 Sentrum, 0101 Oslo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo

Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Næringslivets Hovedorganisasjon, Pb. 5250 Majorstua, 0303 Oslo

Politidirektoratet, Henrik Ibsensgt. 10, P.b. 8051 Dep., 0031 Oslo

Reiselivsbedriftenes landsforbund, Postboks 5465 Majorstua, 0303 Oslo

Sametinget, Boks 144, 9735 Karasjok

Utmarkskommunenes sammenslutning, P.b. 471 Sentrum, 0105 Oslo

Verdens Naturfond, P.b. 6784 St. Olavspl., 0130 Oslo

Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland, 2881 Aust Torpa

Økokrim,C.J. Hambros plass 2B, P.b. 8193 Dep., 0034 Oslo