Høring - utkast til forskrift om utdanningsstøtte gjennom Lånekassen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400424

22.01.04

Høring – utkast til forskrift om utdanningsstøtte gjennom Lånekassen

1. Innledning

Det vises til lov om fagskoleutdanning som ble vedtatt 27.05.03 og godkjenningsforskrifter til lovens §2 som ble fastsatt 10.11.03.

Fagskoleloven åpner for at korte yrkesrettede utdanninger av god kvalitet som tidligere ikke har vært vurdert etter noen utdanningslov kan bli godkjent etter lov om fagskoleutdanning. Når en utdanning er godkjent etter lov om fagskoleutdanning vil det gi grunnlag for støtterett gjennom Lånekassen for studentene. Hittil har slike utdanninger vært vurdert for støtterett av departementet. Oppgaven ble delegert til Lånekassen fra 2001. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal godkjenne og evaluere fagskoleutdanning.

I høringsbrevet 02.07.03 om godkjenningsforskriftene etter fagskoleloven heter det:

Videre innebærer loven at alle aktuelle utdanninger som i dag har godkjenning og evt. offentlig tilskudd, må ha levert søknad til NOKUT om godkjenning innen 3 år fra ikrafttredelsestidspunktet for forskriften, dersom deltakerne i disse tilbudene fortsatt skal beholde støtteretten i Lånekassen.”

Siden godkjenning for støtterett gjennom Lånekassen hittil bare har vært regulert i forskriftene om utdanningsstøtte, må overgangen til nye godkjenningsregler fremgå av disse forskriftene. Departementet arbeider med forskriftene for undervisningsåret 2004-2005 nå.

2. Høring

Forskriftene om utdanningsstøtte fastsettes for neste studieår når neste års budsjett er behandlet i Stortinget i desember. Av hensyn til forberedelsene til behandling av søknader om støtte fra Lånekassen, må fastsettelsen av forskriftene skje senest i løpet av første halvdel av februar. Forskriftene sendes derfor normalt ikke på alminnelig høring fordi det er vanskelig praktisk gjennomførbart av tidsmessige grunner. Når det gjelder overgangsordningen for støtterett gjennom Lånekassen for kortvarige yrkesutdanninger, ønsker departementet likevel at de parter som blir berørt av endringene skal kunne uttale seg om innretningen av overgangsordningen, jf. punktene 3.1.1 og 4.3 nedenfor.

Forskriftene om utdanningsfinansiering som gjelder for inneværende undervisningsår, 2003-2004, kan leses på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no. Endringene for neste undervisningsår som berører godkjenningen av utdanninger og overgangsordningen på tre år, vil komme til uttrykk i kap. I, punkt 3.1.1 og 4.3. Høringen konsentrerer seg derfor om denne delen av forskriftene.

Forutsetninger for at det skal kunne gis støtte til utdanning gjennom Lånekassen

Forutsetningene for støtterett er tatt inn i kap. I, punkt 3.1:

3.1.
Det kan bli gitt støtte til:

 • Videregående opplæring og høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner
 • Lærlinger med godkjent lærekontrakt
  • Grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslova § 4 A-1
  • Ulike kurs som er lagt opp med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1
  • Utdanning ved folkehøyskoler
  • Utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som følger offentlig godkjente læreplaner
  • Utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter friskoleloven
  • Utdanning ved offentlige og private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter fagskoleloven
  • Utdanning ved private høyskoler som er tilkjent eksamensrett eller der institusjonen er akkreditert etter reglene i privathøgskolelovens kap. 3
  • Utdanning ved fjernundervisningsinstitusjoner som tilsvarer videregående opplæring eller høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoler. Fjernundervisningsinstitusjonen som tilbyr utdanningen må være godkjent etter voksenopplæringsloven § 11.
  • Utdanning ved studieforbund som tilsvarer videregående opplæring eller høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter fagskoleloven. Studieforbundet som tilbyr utdanningen må være godkjent etter voksenopplæringsloven § 10
  • Utenlandsk utdanning som tilbys i Norge med særskilt godkjenning for støtterett gitt av departementet
  • Utdanning i nordiske land etter kap. I punkt 6
  • Utdanning i land utenfor Norden etter kap. V

3. Overgangsordningen

Overgangsordning for utdanninger som i dag har godkjenning for støtterett gjennom Lånekassen bare med grunnlag i utdanningsstøtteforskriften, er tatt inn i nytt punkt 3.1.1:

3.1.1.
Private utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning hvor deltakerne i utdanningen har oppnådd rett til støtte gjennom Lånekassen kun med hjemmel i forskriftene til utdanningsstøtteloven, må innen utgangen av undervisningsåret 2006-07 ha fått godkjenning etter et av vilkårene i punkt 3.1 for at deltakerne fortsatt skal ha støtterett i Lånekassen.

Merknader til punkt 3.1.1
I forskriften om godkjenning etter fagskoleloven, § 9, er det fastsatt overgangsregler for tekniske fagskoler som åpner for at de i løpet av tre år fra forskriftene trådte i kraft må søke om godkjenning etter fagskoleloven dersom de ønsker å drive videre. Forskriften trådte i kraft 10. november 2003. Av praktiske grunner regnes overgangsperioden i antall studieår når det gjelder utdanningsstøtteforskriften. Med start fra 2004-2005, er tre års overgangsperiode over når studieåret 2006-2007 er omme.

Vi regner ikke uten videre med at alle private institusjoner som nå har godkjenning av støtterett for sine tilbud etter utdanningsstøtteloven, vil søke om godkjenning etter fagskoleloven. Tilbudene vil sannsynligvis i de fleste tilfeller likevel måtte omarbeides, slik at det for noen kan være aktuelt å lage en oppgradering til høgskoletilbud eller prøve å tilpasse seg kravene i friskoleloven. Det henvises derfor generelt til vilkårene i punkt 3.1.

4. Utdanningens varighet

Til og med undervisningsåret 2003-2004 har det vært en minimumslengde på tre måneder for fulltidsutdanning for å få støtterett gjennom Lånekassen. Etter lov om fagskoler er fem måneder minstekravet til varighet for en utdanning. I kap. I, punkt 4.3 i utdanningsstøtteforskriften er foreslått endring for å fange opp dette og angi overgangsperioden for ny godkjenning av utdanningene:

4.3
Utdanning som er godkjent etter punkt 3.1 fra og med undervisningsåret 2004-05 må vare i minst fem måneder. Til utdanninger som tidligere er godkjent med en varighet på mindre enn fem måneder kan det gis støtte bare til og med undervisningsåret 2006-07.

Merknad til punkt 4.3

Det vil ikke være forskjell på krav til varighet ved fulltids- og deltidsutdanning. Det er dermed ikke nødvendig å bruke ”fulltidsutdanning” i forskriftenes første setning.

5. Høringsfrist

Høringsfristen settes til tre uker med frist 16.02.04. Vi beklager den korte fristen som skyldes hensynet til den videre oppfølging i Lånekassen, jf punkt 2. Vi ber om at høringssvar også sendes per e-post til adressene nedenfor, eller til faks nr. 22 24 95 42.

Kontaktpersoner i UFD:

Ida Andrén, tlf. 22 24 77 34, e-post: ida.andren@ufd.dep.no
Hildrun Tyldum, tlf. 22 24 74 29, e-post: hildrun.tyldum@ufd.dep.no

Med hilsen

Dag Thomas Gisholt (e.f.)
avdelingsdirektør

Hildrun Tyldum
seniorrådgiver

Vedlegg: Liste over høringsinstanser

Høringsinstanser

Akademikerne
Datatilsynet
Departementene
Det norske maskinistforbund
Elevorganisasjonen
Fiskebåtredernes forbund
Folkehøgskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for tekniske fagskoler
Forsvarets skolesenter
Forum for autoriserte IT skoler
Fraktefartøyenes Rederiforening
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Kristne Friskoler Forbund
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Læringssenteret
Maritimt Utdanningsforum
Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
NAVO
Nettverk for private høyskoler
NITO, Norges ingeniørorganisasjon
Norges bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges helse- og sosialforbund
Norges Rederiforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk forbund for fjernundervisning
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske maskinentrepenørers forbund
Norske privatskolers landsforbund
Norske sivilingeniørers forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Opplæringsrådene
Private høyskoler
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Sametinget
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning
Sjøfartsdirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statens ombudsmann for forvaltningen
Studentorganisasjonene
Studentsamskipnaden
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Voksenopplæringsforbundet
VOX
Yrkesopplæringsnemndene
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund