Høring — utkast til lov om endringer i voldsoffererstatningsloven mm

Frist: 20.05.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser


Deres ref

Vår ref

Dato

200402355 sia bmo

08.04.2005


Høring – utkast til lov om endringer i voldsoffererstatningsloven med mer

Vedlagt følger et høringsnotat med utkast til lov om endringer i voldsoffererstatningsloven (lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m.).

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 20. mai 2005. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Boks 8005 Dep, 0030 OSLO. Det er ønskelig at uttalelsene også oversendes på e-post, til adressen brita-a.mellin-olsen@jd.dep.no.

Adressatene oppfordres til å forelegge høringsnotatene for relevante instanser som ikke står på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på ODIN (wwww.odin.dep.no/jd).Med hilsen

Wenche L Kverneland
avdelingsdirektør

Brita Mellin-Olsen
underdirektør

Alternativ til vold
Barneombudet
Barnepsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Billighetserstatningsutvalget
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
DIXI Landsforeningen for voldtatte
Erstatningsnemnda for voldsofre
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for voldsofre
Fornærmedeutvalget
Forsvarergruppen av 1977
Helse- og sosialgruppe for innvandrere
Høyesterett
Incestsenteret for menn (IFM)
Innvandrerkontoret
Institutt for menneskerettigheter
Juridisk rådgivning for kvinner
Jussbuss
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justissekretariatene
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kompetansesenteret for likestillingsarbeid
Kontoret for voldsoffererstatning
Krisesenterforbundet
Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet i Nord
Lagmannsrettene
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen rettferd for taperne
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lensmannslag
Norsk forbund for voldsofre
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norsk krisesenterforbund
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets fellesforbund
Politihøgskolen
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rettspolitisk forening
Rådgivningskontorene
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter mot etnisk diskriminering
Statsadvokatene
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Stine Sofies stiftelse
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn
Støttesenteret mot incest
Støttesenter for fornærmede i straffesaker
Tingrettene
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim