Høring: Utkast til ny forskrift for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker synspunkter på utkast til ny forskrift for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2022

Vår ref.: 22/1351

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette et utkast til ny forskrift for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner på høring. Departementet ønsker synspunkter på forslaget til forskrift.

Bakgrunn
Over tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter – statsbudsjettets kap. 567 post 70 – blir det gitt driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner og prosjektstøtte til tiltak for nasjonale minoriteter. Tilskuddsordningen blir forvaltet av Norsk kulturråd. Det ble etablert en forskrift for driftsstøtte i 2017 og en forskrift for prosjektstøtte i 2019.

Tilskuddsmidlene blir bevilget årlig over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett. Departementet har derfor ansvar for å utarbeide forskriften for tilskuddsordningen. Departementet er også klageinstans for eventuelle klager knyttet til Kulturrådets beslutninger om tilskudd og avslag.

Hva som er nytt i forskriften
I det nye utkastet er det lagt vekt på at forskriften skal være på et mer overordnet nivå, slik at mer detaljerte krav skal komme fram av tildelingsbrev og Kulturrådets øvrige retningslinjer. Likevel må alle absolutte krav, som hvem som kan søke, hva søknaden skal inneholde, krav til rapportering, frister etc., være fastsatt i forskrift.

Forslaget til endringer i forskriften består i hovedsak av at detaljerte krav om hva som skal følge en søknad, vilkår for bruk av tilskudd og rapporteringsplikter etc. er forkortet og kravene er satt opp i punktlister for å gjøre det mer oversiktlig. I tillegg er noen paragrafer flyttet på eller slått sammen. Krav som går fram av øvrig lovverk, som forvaltningsloven, er tatt ut av forskriften.

Det som er nytt i forskriften er:

  • Det er tatt inn i formålet for ordningen at tilskuddsordningen skal bidra til å minske diskriminering og hatefulle ytringer.
  • Det er lagt inn hva som regnes som tellende lokallag.
  • Kravet om å levere regnskapsstatus ved søknad om tilskudd er fjernet.

Alle krav i forskriften er utarbeidet etter Kulturdepartementets veileder for tilskudd til frivillige organisasjoner.

Slik sender du inn høringssvar
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du ved å klikke på "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 13. juni 2022. 

 

Med hilsen

Christine Hamnen (e.f.)                               Hanne Lauveng
ekspedisjonssjef                                           seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

1 vedlegg

Departementene
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Kulturrådet
Språkrådet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Den norske Helsingforskomité
Frivillighet Norge

Det Mosaiske Trossamfund
Kvensk Finsk Riksforbund
Landsorganisasjonen for romanifolket
Norske kveners forbund
Romsk råd
Skogfinneforeningen
Skogfinske interesser i Norge
Taternes landsforening