Høring - utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.08.2022

Vår ref.: 22/5045

Vi ber om at departementene sender utkastet til relevante underliggende etater.

Dagens strategi for bruk av eID er frå 2008 og går i hovedsak ut på å benytte markedsløsninger for eID for innlogging til offentlige digitale tjenester via ID-porten, i tillegg til den offentlig utstedte eID-en MinID. Som følge av økt digitalisering av offentlig sektor, blir det viktig å sørge for at offentlige tjenester er tilgjengelig for alle, så langt det er mulig også digitalt. I forslaget til ny strategi foreslås det derfor flere tiltak som skal bidra til å sikre dette.

De fem overordnede målene i strategien er

  1. Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for
  2. Løsning for innlogging og bruk av offentlige digitale tjenester skal være sikker, kostnadseffektiv og helhetlig
  3. Rammer for sikre og effektive løsninger for eID til offentlig ansatte skal være angitt
  4. Løsninger skal være tilpasset markeds- og teknologiutviklingen
  5. Samordningen av eID-utviklingen mellom sektorene og forvaltningsnivåer skal være kostnadseffektiv og god

 

Under hvert av de overordnede målene foreslås det tiltak som vil være viktige for å realisere målene. Strategien inneholder ikke en nærmere konkretisering av tiltak, dette vil bli fulgt opp i en handlingsplan.

 

Høringsfristen er 22. august 2022. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Det er fint om høringsuttalelsene så langt det er mulig følger strategiutkastets oppsett. Høringsuttalelser leveres elektronisk.

Med hilsen

 

 

Katarina de Brisis  (e.f.)

Avdelingsdirektør

 

 

Mette Bredengen

fagdirektør

Departementene 
Statsministerens kontor
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Abelia
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Atea
Apotekforeningen
Arkivverket
BankID
Bedriftsforbundet
Bergen kommune
Bits AS
Buypass AS
Commfides Norge
Danske Bank
Datatilsynet
Deltasenteret, Barne- ungdoms og familiedirektoratet
Den Norske Advokatforening
Det Norske Veritas
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Digdir)
Direktoratet for høyere utdanning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Domstolene i Norge
Drammen kommune
Finans Norge
Finanstilsynet
Forbrukerrådet 
Forskningsrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Frivillighet Norge
Halden kommune
Helse Midt-Norge RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet 
Kommunesektorens organisasjon KS
Konkurransetilsynet
Kunnskapssektorens tjenesteleverandører SIKT
Landsorganisasjonen i Norge LO
Mattilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom
Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM
Nasjonalt ID-senter
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT
Nord universitet
Norges idrettsforbund NIF
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet-NTNU
Norsk helsenett NHN
Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS
Norsk Tipping
Oslo kommune
Politidirektoratet POD
Politiets utlendingsenhet PU
Registerenheten i Brønnøysund
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Signicat
Skatteetaten SKD
Statens Kartverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statsforvalterens fellestjenester
Statsministerens kontor
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo – senter for rettsinformatikk
Universitetet i Stavanger
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Vipps