Høring - Vedrørende anbud og konkurranse om offentlig kjøpt persontransport med tog

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2002

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/435

09.10.2002

Høring vedrørende anbud og konkurranse om offentlig kjøpt persontransport med tog

Vi viser til St.meld. nr. 26 / Innst.S. nr. 228 (2001–2002) Bedre kollektivtransport (Kollektivmeldingen) og St.prp. nr. 1 (2002–2003) for budsjetterminen 2003 (Samferdselsdepartementet), hvor regjeringen legger opp til en gradvis innføring av konkurranse på det norske jernbanenettet.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å åpne jernbanenettet for konkurranse om offentlig kjøpt persontrafikk ved å legge utvalgte strekninger ut på anbud allerede i 2004. Hele det statlige kjøpsområdet forutsettes i utgangspunktet åpnet for konkurranse om sporet fra 2006. Det er satt som en forutsetning fra departementets side at åpningen for flere aktører enn NSB AS gjennomføres på en slik måte at hensynet til sikkerhet og hensynet til gode og forutsigbare transporttilbud for de reisende kan ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Samferdselsdepartementet nedsatte i april 2002 en arbeidsgruppe med representanter fra departementet, Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn for å utrede nærmere hvordan anbudskonkurranse mellom ulike operatører for persontransport på jernbanen mest hensiktsmessig kan gjennomføres. Vedlagt følger arbeidsgruppens rapport fra fase 1. Formålet med denne rapporten har vært å vurdere nærmere tekniske, juridiske og praktiske problemstillinger i tilretteleggingen for anbudskonkurranse for derigjennom å komme med anbefalinger i forbindelse med den videre utredning f.o.m. høsten 2002. Dette gjelder bl.a. håndteringen av eksisterende togmateriell og jernbanespesifikke støttefunksjoner som i dag tilligger NSB AS, opplæring / utdanning av lokomotivførere, ansvarsdelingen mellom forvaltningsmyndigheter og hensiktsmessig inndeling av rutestrekninger / -områder. Ved åpning for flere operatører på det norske jernbanenettet må det også stilles krav til bl.a. sportilgang, trafikkstyring, regler for prioritering av togtrafikken, allokering av sporkapasitet og ruteplanlegging. Det er viktig å etablere kjøreregler på dette området som ivaretar hensynet til forutsigbarhet og nøytralitet i behandlingen av ulike operatører. Øvrige problemstillinger vil gå frem av vedlagte rapport.

Som en del at dette arbeidet sender Samferdselsdepartementet rapporten ut på en begrenset høring og ber om adressatenes synspunkter på ovennevnte og eventuelle øvrige problemstillinger i tilknytning til rapporten innen1. november 2002.

Vedlegg

Med hilsen

Magnar Alsaker e.f.

Jan-Bertil Lieng

Anbud og konkurranse om sporet

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet, september 2002.

Last ned rapporten (pdf, 524 kb)

Jernbaneverket

Statens jernbanetilsyn

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS

NSB AS

Connex Norge AS

Malmtrafikk AS

CargoNet AS

Flytoget AS

A/S Oslo Sporveier

A/S Valdresbanen

BaneTransport AS

Ofotbanen AS

Kommunenes Sentralforbund

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportbedriftenes Landsforening

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Lokomotivmannsforbud

Konkurransetilsynet