Høring vedrørende endring av verdipapirhandelloven § 3-3 om misbruk av innsideinformasjon

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i verdipapirhandelloven § 3-3 om misbruk av innsideinformasjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2017

Vår ref.: 16/4308 - 4

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i verdipapirhandelloven  § 3-3 om misbruk av innsideinformasjon, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk («markedsmisbruksforordningen») har trådt i kraft i EU. Før markedsmisbruksforordningen innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil en markedsaktør kunne være omfattet av både markedsmisbruksforordningen og det norske innsidehandelregelverket i verdipapirhandelloven.

Forholdet mellom gjeldende norske regler og markedsmisbruksforordningen artikkel 8 om kansellering av ordre i et finansielt instrument etter mottak av innsideinformasjon, kan i visse tilfeller være uklart og medføre en usikker situasjon for markedsaktørene. I vedlagte høringsnotat er det på denne bakgrunn utarbeidet utkast til endring av verdipapirhandelloven § 3-3.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 1. februar 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.  

Med hilsen 

Geir Åvitsland   e.f.
ekspedisjonssjef 

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Den Norske Advokatforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen