Høring - Veileder for samfunnsmessige analyser innen luftfart

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref 05/309

Dato

03.01.06

Veileder for samfunnsmessige analyser innen luftfart - Høring

Samferdselsdepartementet har fått utarbeidet utkast til ny veileder for samfunnsmessige analyser innen luftfart. Veilederen er ment å være et redskap til å kunne legge samfunnsmessige analyser til grunn som beslutningsgrunnlag for store luftfartsprosjekter og den består av to deler; Del 1: Veileder og Del 2: Eksempelsamling. Utkastet sendes med dette på høring til berørte instanser med høringsfrist mandag 3. april 2006.

Den nye veilederen er utarbeidet for Samferdselsdepartementet av Møreforsking Molde i samarbeid med Transportøkonomisk institutt. Veilederen inneholder en oppdatering av den eksisterende veilederen for samfunnsøkonomiske analyser innen luftfart (Bråthen m.fl. 1999) i samsvar med ny litteratur og retningslinjer på feltet, inkludert Finansdepartementets nye veileder i samfunnsøkonomiske analyser fra september 2005. Det er også konkret innarbeidet beregning av virkninger for helsesektoren. I tillegg er det utarbeidet metodikk for å beskrive lokale virkninger og ringvirkninger som ikke vil fanges opp av en samfunnsøkonomisk nytte- kostnadsanalyse.

Ett eksemplar vedlegges. Ved behov for flere eksemplarer, finnes høringsutkastet tilgjengelig elektronisk på følgende internettadresse:

http://odin.dep.no/sd/norsk/dok/hoering/paa_hoering/bn.html

Departementet presiserer at høringsutkastet slik det nå foreligger, er å betrakte som utrederens utkast og at innholdet ikke nødvendigvis representerer departementets syn.

Samferdselsdepartementet ber om at uttalelser på denne høringen er departementet i hende innen 3. april 2006. Det forutsettes at fylkeskommunene involverer berørte kommuner og at organisasjonene involverer sine berørte medlemmer i den grad det er nødvendig. Høringsuttalelser kan med fordel også oversendes i elektronisk form til postmottak@sd.dep.no.

Med hilsen

Signe Moe e.f.

Thomas Tørmo

Med hilsen

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Avinor AS
Finansdepartementet
Flyselskapenes Landsforening
Fylkeskommunene
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunsektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon
Luftfartsverket – Sverige
Transportbrukernes Fellesorganisasjon