Høring NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2018:13 Livsoppholdsutvalgets utredning på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.08.2019

Vår ref.: 19/1672

Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2018:13 Livsoppholdutvalgets utredning på høring.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet noen spørsmål som departementet ønsker besvart av høringsinstansene. Se vedlegg.

Høringsuttalelse må gis innen 30. august 2019. Høringsuttalelsene gis elektronisk på www.regjeringen.no/id2637898

Kontaktpersoner for høringen er Gaute Losnegard gaute.losnegard@kd.dep.no og Kristin Evensen kristin.evensen@kd.dep.no 

 

Med hilsen

 

Tone Horne Sollien (e.f.)
avdleingsdirektør                                                       Kristin Evensen
                                                                                      seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signatur

Akademikerne
Elevorganisasjonen
Flyktningeforum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF) (programrådgivere)
Fylkeskommunene
IHSG – Internasjonal helse og sosialgruppe
IMDI
Interesseorganisasjon for kommunal voksnopplæring (IKVO)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
Kommuner
KS
LO
Lånekassen
MiR (Ressursnettverk i saker om barnehage, skole, familieliv og samfunnsliv)
NAV
Nærings- og fiskeridepartementet
NHO
Rådgiverforum
Sametinget
Spekter
Utdanningsdirektoratet
Unio
Virke
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
YS