Høring – forslag til endring i forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.09.2021

Vår ref.: 21/2419

Høring - forslag til endring i forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard.

Stortinget vedtok i juni 2017 Prop. 73 L, barnevernsreformen. Det overordnede målet med reformen er bedre tilpasset hjelp til barn og familier i barnevernet, og økt vekt på forebyggende tilbud, slik at flere barn kan vokse opp i sitt nærmiljø. Det er vedtatt flere ansvarsendringer som innebærer at kommunen får et mer helhetlig ansvar for fosterhjem, både ved at de får flere oppgaver knyttet til fosterhjem, men også et større økonomisk ansvar. Endringene trer i kraft 1. januar 2022.

I Prop. 73 L ble det varslet at departementet ville foreta en nærmere vurdering av om det bør være særlige ordninger for Svalbard som følge av barnevernsreformens ikrafttredelse. Departementet vurderer at barnevernstjenesten på Svalbard vil kunne håndtere de fleste endringene uten etablering av særordninger. Det foreslås imidlertid to endringer i forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard.

Svalbard vurderes å være et lite egnet sted for etablering av fosterhjem. Det foreslås derfor en ny forskriftsbestemmelse i § 3 a om at det ikke kan etableres eller godkjennes fosterhjem på Svalbard. Unntak kan gjøres dersom fosterhjemsplasseringen godkjennes av Sysselmesteren eller den som er tillagt myndighet etter forskriften § 3 første ledd.

Det foreslås også et nytt annet ledd i § 5 som oppstiller en frist for fremsettelse av refusjonskrav overfor Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Selv om departementet ikke har funnet grunn til å foreslå ytterligere særordninger, vurderer departementet at det er behov for å synliggjøre hvordan noen av endringene kan håndteres. Høringsnotatet inneholder derfor vurderinger av hvordan barnevernstjenesten på Svalbard kan håndtere endringene knyttet til barnevernstjenestens plikt til å dokumentere vurderinger av slekts- og nettverksplasseringer, godkjenning av fosterhjem, oppfølging og veiledning av fosterhjem, hjelpetiltaksarbeid og utgiftsdekning.

Høringsfristen er 9. september 2021. Høringsnotatet er også å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotatet kan rettes til:

Kristiane Falkanger Traaseth, telefon 22 24 25 69 eller epost kft@bfd.dep.no.

Med hilsen

Mette Kristin Solum (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Kristiane Falkanger Traaseth

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene[1]

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Alle landets statsforvaltere

Helsedirektoratet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Sentralenheten for fylkesnemndene

Statens Helsetilsyn

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre

Troms og Finnmark fylkeskommune

Alta kommune

Bergen kommune

Bærum kommune

Drammen kommune

Fredrikstad kommune

Flekkefjord kommune

Gjesdal kommune

Hamar kommune

Harstad kommune

Hurdal kommune

Kristiansand kommune

Kongsberg kommune

Larvik kommune

Molde kommune

Orkland kommune

Oslo kommune

Porsanger kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Sandnes kommune

Sokndal kommune

Stad kommune

Stavanger kommune

Steinkjer kommune

Sunnfjord kommune

Tinn kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Tønsberg kommune

Årdal kommune

Den norske advokatforening

Den norske legeforening

Fellesorganisasjonen

Juristforbundet

KS

Forandringsfabrikken

Landsforeningen for barnevernsbarn

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Redd Barna

SOS-barnebyer

[1] Med unntak av Forsvarsdepartementet, Olje og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.