Offentlig innspillsrunde til handlingsplan for norsk fagspråk

Innspel til handlingsplan for norsk fagspråk i akademia Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet varsla ein handlingsplan for norsk fagspråk i akademia. Handlingsplanen skal leggjast fram før sommaren 2023. Me ber med dette om skriftlege innspel til arbeidet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.04.2023

Vår ref.: 23/1236

Invitasjon til å gi innspel til handlingsplanen for norsk fagspråk i akademia

Kunnskapsdepartementet (KD) har i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) varsla ein handlingsplan for norsk fagspråk i akademia. Handlingsplanen skal leggjast fram før sommaren 2023. Me ber med dette om skriftlege innspel til arbeidet frå relevante verksemder og aktørar. Sjå vedlagde innspelsnotat.  Frist for skriftlege innspel er 28. april.

Innspel vert gitt via KDs internettside for høyringar:

www.regjeringen.no/id2965159

Når det gjeld samisk språk, som også har ein utfordrande situasjon, visar me til stortingsmeldinga om samisk språk og kultur som er varsla seinare i vår.


Nettseminar om norsk fagspråk 14. april

I samband med innspelsrunden inviterer Universitets- og høgskulerådet (UHR) til eit nettseminar om norsk fagspråk i akademia den 14. april. Nettseminaret blir arrangert i samarbeid med KD og KUD, og vil gi høve til debatt, innlegg og spørsmål om norsk fagspråk i akademia.

Program

09.00: Del I: Regjeringa sitt arbeid med handlingsplanen og forventningar til sektoren

Velkommen v/generalsekretær i UHR, Nina Sandberg (ordstyrar)
Innleiing v/ Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
Innleiing v/Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar
Samtale og spørsmål/kommentarar frå publikum

09.50: Pause

10.00: Del II: Erfaringar og innspel frå sektoren 

Sunniva Whittaker, styreleiar i UHR og rektor ved UiA
Mathilde Skoie, prodekan, HF-fakultetet ved UiO (ikkje stadfesta)
Nils Hallvard Korsvoll, leiar for Akademiet for yngre forskarar
Maika Maria Godal Dam, leiar for Norsk studentorganisasjon (ikkje stadfesta)
Samtale og spørsmål/kommentarar frå publikum

11.00: Møteslutt

Påmelding på UHR sine internettsider:

https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/nettseminar-om-norsk-fagsprak.6911.aspx

 

 

Med helsing

Bente Lie (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                        Vidar Grøtta                                                                                                              utgreiingsleiar

 

 

 

 • 22.juli-senteret
 • Agder fylkeskommune
 • Akademiet for yngre forskere
 • Akademikerforbundet            
 • Akademikerne           
 • Ansgar Teologiske Høgskole           
 • arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek                    
 • Arbeidsforskningsinstituttet               
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter                   
 • Arkeologisk museum            
 • Arkitektenes Fagforbund                  
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo                     
 • Arkivverket                 
 • Association of Norwegian Students Abroad            
 • Atlantis Medisinske Høgskole                      
 • Barratt Due musikkinstitutt                
 • Bergen Arkitekthøgskole                   
 • Bibliotekarforbundet              
 • Boksmålsforbundet               
 • Chr. Michelsens Institutt                   
 • Creo – forbundet for kunst og kultur            
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene    
 • Den norske bokhandlerforening
 • Den norske forfatterforening
 • Den norske Forleggerforening
 • Den Norske Jordmorforening           
 • Den norske legeforening                  
 • Den norske tannlegeforening           
 • Den norske veterinærforening                      
 • Det norske Akademi for Språk og Litteratur            
 • Det norske Diakonforbund                
 • Det norske nobelinstitutt                   
 • Det Norske Videnskaps-Akademi                 
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse              
 • Direktoratet for naturforvaltning                    
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning               
 • Econa            
 • Elevorganisasjonen               
 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning             
 • Fellesorganisasjonen            
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Folkehelseinstituttet              
 • Foreldreutvalget for barnehager                   
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen                    
 • Forfatterforbundet                 
 • Forskerforbundet                   
 • Forskningsinstituttenes Fellesarena             
 • Forskningsparken                  
 • Forsvarets forskningsinstitutt            
 • Forsvarets høgskole             
 • Fridtjof Nansens Institutt                   
 • Frischsenteret
 • GenØk Senter for biosikkerhet
 • Handelshøyskolen BI            
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Midt-Norge RHF                     
 • Helse Nord                
 • Helse Sør-Øst RHF               
 • Helse Vest RHF                    
 • Hovedorganisasjonen Virke             
 • Høgskolen i Innlandet                       
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk                     
 • Høgskolen i Østfold              
 • Høgskulen for grøn utvikling             
 • Høgskulen i Volda                 
 • Høgskulen på Vestlandet                 
 • Høyskolen for Dansekunst               
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi               
 • Høyskolen for yrkesfag AS               
 • Høyskolen Kristiania             
 • Innlandet fylkeskommune                 
 • Innovasjon Norge                  
 • Institutt for energiteknikk                   
 • Institutt for samfunnsforskning                     
 • International Research Institute of Stavanger AS               
 • Kreftregisteret            
 • KS                  
 • Kulturdirektoratet                   
 • Kunsthøgskolen i Oslo                     
 • Landslaget for norskundervisning                
 • Landsorganisasjonen i Norge                      
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries                      
 • Lovisenberg diakonale høgskole                  
 • Lærernes Yrkesforbund                    
 • Meteorologisk institutt                       
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn            
 • Møre og Romsdal fylkeskommune   
 • Møreforsking             
 • Nansen Environmental and Remote Sensing Center                     
 • Nasjonalbiblioteket                
 • Nasjonalt fagskoleråd           
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen                
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS                  
 • Naturviterne               
 • NGI                
 • NLA Høgskolen                     
 • Nofima           
 • NORCE                     
 • Nord universitet                     
 • Nordland fylkeskommune                 
 • Nordland kunst- og filmfagskole                   
 • Nordlandsforskning               
 • Noregs mållag                       
 • Norges Farmaceutiske Forening                  
 • Norges forskningsråd            
 • Norges geologiske undersøkelse                 
 • Norges grønne fagskole - Vea                     
 • Norges Handelshøyskole                  
 • Norges idrettshøgskole                     
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon             
 • Norges Juristforbund             
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet                    
 • Norges museumsforbund
 • Norges musikkhøgskole                   
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet                   
 • Noroff høyskole         
 • NORSAR                   
 • Norsk barnebokinstitutt                     
 • Norsk bibliotekforening                     
 • Norsk ergoterapeutforbund               
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening     
 • Norsk Fysioterapeutforbund             
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole              
 • Norsk institutt for bioøkonomi                       
 • Norsk institutt for by- og regionforskning                 
 • Norsk institutt for kulturminneforskning                    
 • Norsk institutt for luftforskning                      
 • Norsk institutt for naturforskning                   
 • Norsk institutt for vannforskning                   
 • Norsk kulturråd                      
 • Norsk Lektorlag                     
 • Norsk målungdom                 
 • Norsk oversetterforening
 •                        
 • Norsk Polarinstitutt                
 • Norsk psykologforening                    
 • Norsk Radiografforbund                    
 • Norsk Regnesentral              
 • Norsk studentorganisasjon               
 • Norsk Sykepleierforbund                  
 • Norsk tjenestemannslag                   
 • Norsk utenrikspolitisk institutt                       
 • Norsus
 • Northern Research Institute             
 • Northern Research Institute             
 • NOVA – OsloMet       
 • NSKI Høyskole                      
 • NTNU Samfunnsforskning    
 • Nynorsk kultursentrum                      
 • Næringslivets Hovedorganisasjon                
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter  
 • Oslo kommune                      
 • Oslo nye Høyskole                
 • OsloMet – storbyuniversitetet                       
 • Parat              
 • Politihøgskolen          
 • Presteforeningen                   
 • PRIO - Institutt for fredsforskning                 
 • Riksmålsforbundet                
 • Rogaland fylkeskommune                
 • Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning                   
 • Samfunnsviterne                   
 • Samfunnsøkonomene                       
 • Samisk høgskole                   
 • Senter for grunnforskning                 
 • Senter for klimaforskning                  
 • Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør                     
 • Simula Research Laboratory AS                  
 • SINTEF Teknologi og samfunn                    
 • Skolelederforbundet              
 • Skolenes landsforbund                     
 • Skrivekunstakademiet                       
 • Språkrådet
 • STAFO                      
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt              
 • Statens lånekasse for utdanning                  
 • Statens strålevern                 
 • Statistisk sentralbyrå
 •                        
 • Statped                      
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal            
 • Statsforvaltaren i Rogaland              
 • Statsforvaltaren i Vestland    
 • Statsforvalteren i Agder                    
 • Statsforvalteren i Innlandet               
 • Statsforvalteren i Nordland               
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken                   
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark                      
 • Statsforvalteren i Trøndelag             
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark                   
 • Steinerhøyskolen                  
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge              
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening                       
 • Telemarksforskning               
 • Tisip               
 • Transportøkonomisk institutt            
 • Troms og Finnmark fylkeskommune            
 • Trøndelag fylkeskommune               
 • Universitetet i Agder             
 • Universitetet i Bergen           
 • Universitetet i Oslo                
 • Universitetet i Stavanger                  
 • Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet                      
 • Universitets- og høgskolerådet                     
 • Universitetssenteret på Svalbard                 
 • Utdanningsdirektoratet                      
 • Utdanningsforbundet             
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune                     
 • Vestland fylkeskommune                  
 • Vestlandsforskning                
 • Veterinærinstituttet                
 • VID vitenskapelige høgskole            
 • Viken fylkeskommune                       
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund