Hørings - Utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høgre utdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200304513

30.04.03

Høring – Utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høgre utdanning

Utdannings- og forskningsdepartementet har utarbeidet utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høgre utdanning med hjemmel i § 42 b i lov om universiteter og høgskoler.

Departementets utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høgre utdanning bygger i hovedsak på gjeldende forskrift av 16. august 1999 nr. 946 om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene, med noen mindre endringer og tillegg dels i forskrift, dels i merknader. Endringer og tillegg er markert med kursiv. Forskriften vil erstatte forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene.

Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene er lagt inn i ny § 2 b, og bygger på et utkast til kriterier for skikkethetsvurdering som departementet ba det tidligere Norgesnettrådet’s sekretariat om å utarbeide. Det er ingen endringer i vurderingskriterierne for lærerutdanningen (jf. § 2 a i utkastet).

Departementet ber særlig om synspunkter på § 4 og § 5 i forskriften.

Departementet er opptatt av at forskriften skal være så brukervennlig som mulig, og ber særlig om kommentarer dersom enkelte paragrafer fremstår som uklare. De høringsinstanser som har vært brukere av forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdannningene bes spesielt om å komme med innspill basert på sine erfaringer.

Departementet ønsker også høringsinstansene synspunkter på hvilke helse- og sosialfagutdanninger som bør omfattes av forskriften. Hvilke utdanninger som skal omfattes av forskriften fastsettes av Kongen (jf. § 42 b nr. 1 i lov om universiteter og høgskoler). At lærerutdanningene skal omfattes av forskriften er fastsatt gjennom Kongelig resolusjon av 28. juni 2002.

Departementet foreslår at følgende utdanninger omfattes av forskriften:

 • Audiograf (audiolog)
 • Barnevernspedagog
 • Bioingeniør
 • Ergoterapeut
 • Farmasøyt (inkludert reseptar)
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Lege
 • Optiker
 • Ortopediingeniør
 • Psykolog
 • Radiograf
 • Sosionom
 • Sykepleier
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Tanntekniker
 • Vernepleier

Departementet tar sikte på at forskriften skal tre i kraft til studiestart høsten 2003. Institusjonene må derfor være forberedt på å informere studentene, jf. § 3 i utkast til forskrift, og oppnevne/utvide skikkethetsnemnd og institusjonsansvarlig, jf. §§ 4 og 5.

Høringsuttalelser må være departementet i hende senest 18. juni 2003.

Med hilsen

Rolf L. Larsen e.f.
avdelingsdirektør

Cathrin Sætre
underdirektør

Datatilsynet
Departementene
Fagorganisasjonene
Fylkesmennene v/Utdanningsavdelingene
Kunsthøgskolene
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Private høgskoler
Samordna opptak
Sosial- og helsedirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statlige høgskoler
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Studentorganisasjoner
Studentsamskipnadene
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Vitenskapelige høgskoler
Voksenopplæringsforbundet