Høringsbrev - Forslag om endring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid

Forsvarsdepartementet sender med dette forslag om inngåelse av avtale om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 om inkludering av nye omforente områder på offentlig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2024

Vår ref.: 24/326

Norge og USA undertegnet 2. februar 2024 en avtale om endring av vedlegg A i SDCA om inkludering av nye omforente områder, i henhold til kongelig resolusjon av samme dato.

Endringsavtalen medfører at det opprettes åtte nye omforente områder, og at disse inkluderes i avtalens vedlegg A, med de rettigheter og forpliktelser for områdene som følger av SDCA, jf. nærmere kapittel 5 i Prop. 90 S (2021 – 2022) og kapittel 8 i Prop. 89 L (2021-2022). Det gjøres ingen øvrige endringer i SDCA.

Avtalen vurderes som en sak av «særlig stor viktighet», slik at Stortingets samtykke er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. På grunn av dette vil regjeringen i løpet av våren 2024 legge fram en Prop. S om samtykke til inngåelse av avtalen. Gjennomføring av avtalen i norsk rett krever ikke lovendringer.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om Norge bør inngå avtale om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 om inkludering av nye omforente områder. Frist for å inngi høringssvar er innen utgangen av 13. mars 2024.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Enhver kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringens hjemmeside.

Med hilsen

Henning Vaglum

Ekspedisjonssjef

 

 

Siri Horgen Hinze

Avdelingsdirektør

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Hordaland tingrett

Midtre Hålogaland tingrett

Nord-Troms og Senja tingrett

Trøndelag tingrett

 

Avinor

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Generaladvokaten

Kystverket

Luftfartstilsynet

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Statens strålevern

Statsadvokatembetene

Riksadvokaten

Tolletaten

Utlendingsdirektoratet

 

Etterretningstjenesten

Forsvaret

Forsvarets seniorforbund

Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA)

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarsmateriell

Landsrådet for Heimevernet

Norges forsvarsforening

Norges lotteforbund

Norsk militærjuridisk forening

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets Høgskole (FHS)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Politihøgskolen

 

Amnesty International i Norge

Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK)

Den Norske Advokatforening

 

Folk og Forsvar

 

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

Rettspolitisk forening

 

Akademikerne

Advokatforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Befalets fellesorganisasjon (BFO)

Fellesforbundet

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Landsorganisasjonen i Norge

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO

Norges Juristforbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Norsk tjenestemannslag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat Forsvar

Politiets Fellesforbund

 

Tekna

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)