Høring - forslag til endringer i våpenlova (helautomatisert saksbehandling og endret gebyrhjemmel)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring enkelte endringer i lov 20. april 2018 nr. 7 om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2024

Vår ref.: 24/68

Høringsbrev - forslag til endringer i våpenlova (helautomatisert saksbehandling og endret gebyrhjemmel)


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i våpenlova.

Det foreslås en tilføyelse i våpenlova § 38 for å hjemle helautomatiserte avgjørelser i våpenforvaltningen, sammen med en tilhørende bestemmelse i § 41 nr. 32 som gir departementet hjemmel til å gi utfyllende forskriftsbestemmelser. Helautomatisert behandling vil effektivisere våpenforvaltningen og redusere saksbehandlingstiden for våpensøknader.

Videre foreslås en endring i våpenlova § 37 for å hjemle dekning av utgifter våpenforvaltningen har til søknadsbehandling og kontroll gjennom gebyr. Gebyrhjemmelen vil muliggjøre at gebyret kan reflektere politiets faktiske bruk av ressurser og i større grad kan tilpasses kostnadene til en digital våpenforvaltning.

Fristen for å sende inn høringssvar er 26. februar 2024.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved bruk av skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.


Med hilsen

Birgitte Istad
avdelingsdirektør

Synne Oppedal Midtgård
rådgiver

Departementene


Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Generaladvokaten

Kripos

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politihøgskolen (PHS)

Regelrådet

Riksadvokaten

Sivilombudet

Sysselmesteren på Svalbard


Det frivillige skyttervesen

Dynamisk Sportsskyting Norge

Norges Benkskytterforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Metallsilhuett Forbund

Norges Skiskytterforbund

Norges Skytterforbund

Norsk Svartkruttunion

Norsk Reservistforbund

Scandinavian Western Shooters

Norsk organisasjon for jegere og skyttere

Norsk Våpeneierforbund

Norsk Våpenhistorisk Selskap

Våpenrådet


Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Norges Idrettsforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Politilederlag

Politiets Fellesforbund