Høringsbrev

Høring - gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF (UCITS) mv.


Direktiv 2007/16/EF av 19. mars 2007 om gjennomføring av direktiv 85/611/EØF (UCITS direktivet), innebærer en utfylling og klargjøring av visse definisjoner og begreper i UCITS direktivet knyttet til hvilke typer investeringer som er tillatt for UCITS fond. Direktivet er fastsatt av Kommisjonen og er et såkalt ”implementing level 2 directive” (gjennomføringsdirektiv).

Direktivet er en del av EØS-avtalen og skal gjennomføres i norsk rett. Vedlagt følger høringsnotat av 16. juni 2008 utarbeidet av Kredittilsynet med utkast til ny utfyllende forskrift om verdipapirfonds investeringsområde og utkast til endring av forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater (derivatforskriften) som gjennomfører direktivet. Forslaget omhandler i korthet følgende:

• Presisering av vilkår knyttet til omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter.
• Presisering av ulike vilkår knyttet til finansielle derivater, bl.a. i forhold til underliggende, finansielle indekser, kredittderivater og unoterte derivater.
• Presisering av vilkår knyttet til indeksfond.

I tillegg til høringsnotatet knyttet til gjennomføring av direktivet, vedlegges også høringsnotat av 16. juni 2008 om forslag til enkelte endringer i verdipapirfondloven, utarbeidet av Kredittilsynet. Forslaget innebærer at det inntas en presisering om at verdipapirfond kun kan investere i likvide aktiva og at definisjonen av omsettelige verdipapirer knyttes til definisjonen i UCITS direktivet i stedet for definisjonen i verdipapirhandelloven av 2007, som er en gjennomføring av MiFID direktivet. Forslaget er begrunnet i hensynet til en mer presis gjennomføring av UCITS direktivet, men antas ikke å ha vesentlig praktisk betydning i forhold til gjeldende rett.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatene innen 26. september 2008. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                         Erling G. Rikheim
                                                                                         avdelingsdirektør


Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet, ref. 07/5996

Til toppen