Høring - forslag om endringer i straffegjennomføringsloven og forskrift om straffegjennomføring (øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.02.2018

Vår ref.: 16/5046

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre straffegjennomføringsloven § 16, forskrift om straffegjennomføring kapittel 7 om straffegjennomføring med elektronisk kontroll, og forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen.

Forslagene innebærer blant annet:

 • å øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll fra 4 til 6 måneder
 • å unnta domfelte som er varig soningsudyktige, fra vilkårene om gjennomføringstid mv. ved vurdering av spørsmålet om straffegjennomføring med elektronisk kontroll
 • å lovfeste bruk av digital teknologi for å kontrollere vilkårene for straffegjennomføring med elektronisk kontroll
 • å forskriftsfeste hjemmel for behandling av opplysninger om domfeltes geografiske posisjon, bevegelse og biometri, herunder fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning

Frist for å sende høringssvar er 9. februar 2018.

Høringsinstansene bes om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller andre som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringen er åpen, og alle kan avgi høringsuttalelse. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2576521.

Med vennlig hilsen
Toril K. Høyland (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Quyen Thi Thuy Nguyen
seniorrådgiver

 • Departementene
   
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Barneombudet
 • Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet
 • Datatilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Folkehelseinstituttet
 • Hovedverneombudet i kriminalomsorgen
 • Helsedirektoratet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Kriminalomsorgsregionene
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Personvernnemnda
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Sivilombudsmannen
 • Teknologirådet
 • Utdanningsdirektoratet
   
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dataforening
 • For Fangers Pårørende (FFP)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (YS)
 • Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)
 • Norsk fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Stine Sofies Stiftelse
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • WayBack
   
 • Institutt for menneskerettigheter
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • Politihøgskolen
 • Senter for rettsinformatikk