Prop. 132 L (2018–2019)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i straffegjennomføringsloven mv. for å øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke) fra 4 til 6 måneder. Proposisjonen inneholder også forslag som åpner opp for at domfelte som er varig soningsudyktige kan gjennomføre straff med elektronisk kontroll, og at kriminalomsorgen kan benytte sporingsteknologi, biometri, fjernalkoholtest og videosamtale for å kontrollere at domfelte overholder vilkårene for straffegjennomføring med elektronisk kontroll når det er nødvendig.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget