Høringsnotat 21.06.2000

Høring - forskrift om avgrensing av fritak for investeringsavgift for investeringer i vannkraftanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift om endring i forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for

investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg,

mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for naturgass, solenergianlegg og geovarmeanlegg

Fastsatt av Finansdepartementet xxx 2000 med hjemmel i Stortingets vedtak av 16. juni 2000 om

merverdiavgift og avgift på investeringer mv. avsnitt II § 16 nr. 1 jf. § 12.

i

I forskrift av 6. april 1999 om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for naturgass, solenergianlegg og geovarmeanlegg gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, vannkraftanlegg, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for naturgass, solenergianlegg og geovarmeanlegg .

§ 1 skal lyde:

Denne forskrift gjelder for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, vannkraftanlegg, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for naturgass, solenergianlegg og geovarmeanlegg .

§ 2 bokstav g skal lyde:

g) Vannkraftanlegg: Installasjoner og anlegg som utnytter vannets fallenergi til produksjon av elektrisk energi.

§ 2 bokstav i skal lyde:

i) Øvrig teknisk utstyr: Nødvendig anlegg og utstyr for regulering, kontroll og tilkobling til elektrisk nett til og med apparatanlegg (hjelpeanlegg, kontrollanlegg og høyspent koblingsanlegg) for utgående kraftledning fra anleggene, samt integrert anlegg og utstyr for konvertering og lagring av energi produsert i anlegg som nevnt i § 1.

§ 3 skal lyde:

Fritaket for investeringsavgift i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper,

fjernvarmeanlegg, vannkraftanlegg, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for

naturgass, solenergianlegg og geovarmeanlegg omfatter investeringer i:

1. Anlegg og utstyr for vindkraftanlegg. Dette omfatter:

 1. Vindturbin.
 2. Fundamentering.
 3. Øvrig teknisk utstyr.

2. Anlegg og utstyr for bioenergianlegg. Dette omfatter:

 1. Forbrenningsutstyr (ovn, brennkammer o.l.) og tilhørende fast utstyr for håndtering av brensel, aske og røykgass. Investeringer i vedovner omfattes ikke.
 2. Turbin og annet nødvendig utstyr for produksjon av elektrisk eller mekanisk energi i bioenergianlegg.
 3. Anlegg for kjemisk eller mekanisk bearbeiding av biomasse til energibærer.
 4. Øvrig teknisk utstyr.

3. Anlegg og utstyr for varmepumper. Dette omfatter:

 1. Varmepumpe, inkludert kompressor(er), utstyr for varmeopptak, ekspansjonsventiler og varmeveksler(e).
 2. Øvrig teknisk utstyr.

4. Anlegg og utstyr for fjernvarmeanlegg. Dette omfatter:

 1. Fjernvarmenett.
 2. Utstyr for tilførsel av termisk energi inklusive spillvarme, med unntak av enhet for omforming til termisk energi.
 3. Øvrig teknisk utstyr.

5. Anlegg og utstyr for vannkraftanlegg. Dette omfatter:

 1. Reguleringsanlegg og andeler i slike.
 2. Kraftstasjon, inntaksdam, vanninntak og vannvei.
 3. Adkomstanlegg som vei, kai, taubane mv.
 4. Øvrig teknisk utstyr.

6. Anlegg og utstyr for tidevannsanlegg. Dette omfatter:

 1. Rotorer og forankringsanlegg.
 2. Gearboks og generator.
 3. Øvrig teknisk utstyr.

7. Distribusjonsnett for naturgass. Dette omfatter:

 1. Rør, ventiler, tanker og lager som inngår i transportnett fram til kunde.
 2. Stasjoner med utstyr for kompresjon, trykkreduksjon, nedkjøling til flytende naturgass, kondensering og fordampning.
 3. Styre-, måle-, teste- og sikringssystem med tilhørende bygningsmessige anlegg.
 4. Utstyr for kvalitetsmodifisering.

8.Anlegg og utstyr for solenergianlegg. Dette omfatter:

a) Solfanger, varmeveksler(e), pumper, ventiler, rør, luftkanaler og vifter.

b) Solcellepanel.

c) Øvrig teknisk utstyr.

9.Anlegg og utstyr for geovarmeanlegg. Dette omfatter:

a) Borehull.

b) Utstyr for varmeopptak, varmeveksler(e), pumper, ventiler og rør.

c) Øvrig teknisk utstyr.

§ 4 første ledd annet punktum oppheves.

II

Endringen trer i kraft med virkning fra og med 1. juli 2000.

Ved isolert levering av maskiner og maskinelt utstyr som leverandøren skal montere, tilknytte mv. for oppdragsgiveren, anses levering å være skjedd på det tidspunktet alt er ferdig overlevert. Er noen del av en slik leveranse innført fra utlandet av oppdragsgiveren, skal det ikke betales investeringsavgift dersom innførselen er skjedd etter 31. oktober 1999 og leverandøren i henhold til kontrakten foretar montering, tilknytning, innkjøring mv. etter 1. januar 2000.